AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

AKTUALNOŚCI

Wróć do AKTUALNOŚCI


Informacja

Dec 19, 2014

Rusza nabór projektów w trybie systemowym w ramach Poddziałania 9.1.1


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza nabór zamknięty

Nr POKL/I/9.1.1/ST/15 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.


Wsparciem objęte mogą zostać projekty zakładające realizację programów zapewniających dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej obejmujące przygotowanie oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.Na realizację projektów w trybie systemowym przeznaczona została kwota:

 

21 151 941,00 PLN

 

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi wyszczególnione w Załączniku Nr 6.7 Dokumentacji Naboru Zamkniętego POKL/I/9.1.1/ST/15 z wyłączeniem oddziałów, które zostały objęte wsparciem w naborze zamkniętym nr POKL/I/9.1.1/ST/13 oraz z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia 2 lutego 2015 r., w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00.  Wnioski złożone po zamknięciu naboru nie będą rozpatrywane.

 

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów można składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Biuro Podawcze,

90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.Dokumentacja naboru będzie dostępna od dnia 02.01.2015 roku w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łodzi (ul. Moniuszki 7/9) oraz na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łodzi, tel.: 042 663 33 92, e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl.


Dokumentacja konkursowa - konkurs nr POKL/I/9.1.1/ST/15


Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej
jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym
- wersja z 1 stycznia 2014 r.