AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

Generator Wniosków Aplikacyjnych


GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH

Jest narzędziem służącym do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków pochodzących z EFS. Aplikacja umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o dofinansowanie projektów.
Nie jest narzędziem służącym do przygotowywania projektów. Zadaniem aplikacji jest jedynie wsparcie w wypełnieniu wniosku aplikacyjnego.
Projekt powinien być przygotowany poza GWA. Do GWA należy przenosić już wypracowane i przemyślane przedsięwzięcie.
Utworzenie nowego wniosku oraz edycja wcześniej zapisanego wniosku dostępne są w wersji on-line w ramach GWA oraz w wersji off-line po zainstalowaniu na komputerze użytkownika.

 

Z uwagi na rozwiązania techniczne (automatyczne przenoszenie niektórych danych oraz automatyczne sumowanie i wyliczanie wartości niektórych pól) sugerowana kolejność wypełniania poszczególnych części wniosku jest następująca:
 

 • Informacje o projekcie  (bez wypełnienia pkt. 1.8 Okres realizacji projektu nie jest możliwe dalsze wypełnianie wniosku,
 • Beneficjent,
 • Charakterystyka projektu,
 • Oświadczenie,
 • Szczegółowy budżet (bez wpisania poszczególnych zadań w ramach Budżetu szczegółowego nie jest możliwe wypełnienie Budżetu i Harmonogramu realizacji projektu),
 • Budżet projektu,
 • Harmonogram realizacji projektu.

 

Aktualnie obowiązuje wersja 6.4 GWA. W miarę usprawniania aplikacji będą się pojawiać kolejne wersje.

 

I. INFORMACJE O PROJEKCIE
 

 

 • 1.1 Numer i nazwa Priorytetu – należy wybrać właściwy Priorytet z listy rozwijanej.
 • 1.2 Numer i nazwa Działania – należy wybrać właściwe Działania z listy rozwijanej. Wybranie Działania możliwe jest jedynie w przypadku gdy wybrany został Priorytet.
 • 1.3 Numer i nazwa Poddziałania – pole aktywne  w przypadku Działań, dla których zdefiniowane zostały Poddziałania. Należy wybrać właściwe Poddziałanie z listy rozwijanej.
 • 1.4 Województwo – przy wskazaniu w punkcie 1.1 Priorytetów od I do V, pole pozostanie nieaktywne. Wybranie Województwa możliwe jest jedynie
  w przypadku gdy wybrane zostało Działanie. Pole to nie jest równoznaczne z obszarem realizacji projektu, który określany jest w punkcie 1.9, a jedynie wskazaniem odpowiedniego województwa w ramach tzw. komponentu regionalnego PO KL
 • 1.5 Instytucja – z listy wyboru należy wybrać instytucję, w której wniosek zostanie złożony.
 • 1.6 Numer konkursu – należy wpisać numer konkursu określony
  w ogłoszeniu o konkursie.
 • 1.7 Tytuł projektu – musi być inny niż nazwa Programu, Priorytetów,  Działań i Poddziałań występujących w programie. Nazwa powinna nawiązywać do typu projektu, realizowanych działań, grupy docelowej, nie może być dłuższa niż 200 znaków i powinna zaczynać się od litery lub cyfry – nie powinno stosować się innych znaków jako pierwszego znaku w tytule projektu (np. cudzysłów, myślnik, nawias, itp.)
 • 1.8 Okres realizacji projektu – należy wpisać  okres realizacji projektu poprzez wybór odpowiednich dat z kalendarza. Maksymalny okres realizacji projektu wskazywany jest w dokumentacji konkursowej poszczególnych naborów.

UWAGA! Wypełnienie pola 1.8 Okres realizacji projektu jest niezbędne do dalszej edycji wniosku – na podstawie dat wpisanych jako okres realizacji projektu, automatycznie tworzone i opisywane są kolumny w ramach Budżetu i Szczegółowego budżetu oraz Harmonogramu realizacji projektu.

 • 1.9 Obszar realizacji projektu – należy określić obszar realizacji projektu z dokładnością do gminy, powiatu lub województwa. W przypadku, gdy część projektu realizowana jest poza granicami kraju należy wskazać i uzasadnić realizację projektu poza granicami Polski w punkcie 3.3 Zadania w ramach opisu odpowiedniego zadania / zadań.
 • 1.10 Projekt ponadnarodowy – jeżeli projekt jest projektem, w ramach którego zaplanowano współpracę ponadnarodową, należy zaznaczyć opcję TAK. W takim przypadku do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć list intencyjny od partnera zagranicznego.
 • 1.11 Projekt innowacyjny - jeżeli projekt jest projektem innowacyjnym w rozumieniu Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych w PO KL, należy zaznaczyć opcję TAK.
 • 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym - jeżeli w ramach projektu zaplanowano realizację komponentu ponadnarodowego w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, należy zaznaczyć TAK.

 

Projekty innowacyjne
Celem projektów innowacyjnych jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów uwzględnionych w obszarach wsparcia EFS.
Innowacyjność w tym kontekście należy rozumieć jako:

 • nastawienie na wsparcie nowych, nietypowych grup lub rozwiązanie problemu, który do tej pory nie był w wystarczającym stopniu uwzględniony w polityce państwa;
 • wykorzystanie nowych instrumentów w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów; możliwe jest tutaj także adaptowanie rozwiązań sprawdzonych w innych krajach, regionach, czy też w innych kontekstach, np. w stosunku do innej grupy docelowej, a także rozwój, modyfikacja dotychczas stosowanych instrumentów w celu zwiększenia ich adekwatności, skuteczności i efektywności.

 

Projekty ponadnarodowe
Projekty ponadnarodowe powinny przyczyniać się do osiągnięcia celów danego Priorytetu, wykorzystując doświadczenia partnerów z innych krajów. Projekty te mogą zatem korzystać z gotowych już i stosowanych w innych miejscach rozwiązań, bądź wypracowywać nowe rozwiązania przy udziale partnerów z innych krajów.
Zadaniem projektodawcy i beneficjentów jest tu wykazanie rzeczywistej wartości dodanej wynikającej ze współpracy ponadnarodowej, tzn. jakich konkretnych efektów oczekuje od współpracy ponadnarodowej oraz w jaki sposób współpraca ta wpłynie na osiągnięcie zakładanych celów projektu.

 

II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

 

 

 • 2.1 Nazwa projektodawcy – należy wpisać pełną nazwę projektodawcy. Pole posiada ograniczenie do 240 znaków.
 • 2.2 Status prawny – z rozwijalnej listy należy wybrać odpowiedni status prawny projektodawcy.
 • 2.3 NIP – należy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej projektodawcy w formacie 10 cyfrowym, nie stosując myślników, spacji i innych znaków pomiędzy cyframi.
 • 2.4 REGON – należy wpisać numer REGON nie stosując myślników, spacji ani innych znaków pomiędzy cyframi.
 • 2.5 Adres siedziby – należy wpisać adres właściwy dla siedziby projektodawcy.
 • 2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy – należy wpisać imię (imiona) i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w imieniu projektodawcy zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru/upoważnieniem lub pełnomocnictwem. Należy wskazać sposób reprezentacji.
 • 2.7 Osoba do kontaktów roboczych z instytucją, w której składany jest wniosek - należy wpisać imię i nazwisko osoby do kontaktów roboczych, z którą kontaktować się będzie IOK/IW/IP lub IZ. Powinna to być osoba mająca pełną wiedzę dot. składanego wniosku o dofinansowanie.
 • 2.7.4 Adres – należy podać jeżeli jest inny niż w punkcie 2.5
 • 2.8 Partnerzy – należy podać dane wszystkich partnerów, jeżeli występują – dotyczy to partnerów, z którymi projektodawca podpisał umowy o partnerstwie.

 

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

 

 

 • 3.1  Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu - punkt ma charakter informacyjny (wskazuje, jakie informacje należy zamieścić we wszystkich podpunktach) i składa się z trzech części, które wypełnia projektodawca: 3.1.1, 3.1.2 oraz 3.1.3 i w których należy kolejno uzasadnić potrzebę realizacji projektu oraz wskazać cel główny i cele szczegółowe projektu.
 • 3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu - punkt ten jest punktem opisowym. Należy w nim uzasadnić potrzebę realizacji projektu, poprzez wskazanie konkretnego problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu (do rozwiązania bądź złagodzenia którego przyczyni się realizacja projektu).

 

 • 3.1.2 Cel główny projektu - należy wskazać cel, który powinien wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanego problemu, jaki projektodawca chce rozwiązać lub złagodzić dzięki realizacji projektu. Musi on być ściśle powiązany z przedstawionym we wniosku uzasadnieniem i nie może dotyczyć innych obszarów niż te, które zostały opisane. Wpisana przez projektodawcę nazwa celu głównego projektu liczona jest w ramach limitu liczby znaków.
 • 3.1.3 Cele szczegółowe projektu - należy wskazać maksymalnie 5 celów szczegółowych projektu. Muszą być one spójne z celem głównym wskazanym w punkcie 3.1.2 w kontekście problemu, do rozwiązania którego przyczyni się (lub złagodzi) realizacja projektu i w bezpośredni sposób wpływać na osiągnięcie celu głównego.

 

 

 • 3.2 Grupy docelowe – punkt dotyczy wyłącznie projektów przewidujących wsparcie dla osób i/lub instytucji i jest ściśle związany z uzasadnieniem realizacji projektu, a w szczególności problemami, jakie napotykają odbiorcy wsparcia. W przypadku projektów o charakterze badawczym i informacyjnym, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób w polu 3.2 Grupy docelowe nie ma obowiązku wskazywania osób czy instytucji, do których kierowany jest projekt (należy wpisać „nie dotyczy” albo znak pisarski „-”).

 

 

 • 3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status  - należy przedstawić w podziale na płeć, wpisując planowany udział w projekcie kobiet i mężczyzn – odpowiednio w kolumnie 1 i 2 w kategorii „Liczba osób”. Wiersz „Ogółem” oraz kolumna trzecia (O) wyliczają się wtedy automatycznie. Jednocześnie, jeżeli projektodawca na etapie przygotowywania wniosku nie wie w jakich proporcjach uczestniczyć będą kobiety i mężczyźni z poszczególnych kategorii lub podkategorii, należy zaznaczyć pole wyboru (tzw. „checkbox”) znajdujące się obok pola „Ogółem”, w celu odblokowania kolumny trzeciej (O). Umożliwi to „ręczne” wpisanie planowanej liczby uczestników projektu – bez konieczności podawania ich liczby w podziale na płeć.

UWAGA! Jeżeli nie przewiduje się objęcia wsparciem danej kategorii lub podkategorii – należy pozostawić wartość „0”. Po zakończeniu wpisywania liczby osób należy kliknąć przycisk „Wylicz” w celu obliczenia wartości ogółem.
 

 

 • 3.3 Zadania - należy wskazać poszczególne zadania, które będą realizowane w ramach projektu, zgodnie z przewidywaną kolejnością ich realizacji (nie dotyczy to zadania „Współpraca ponadnarodowa” oraz zadania „Zarządzanie projektem”). W przypadku, gdy określone zadania realizowane są w ramach projektu równolegle porządek ich wskazywania w punkcie 3.3 jest nieistotny. Zgodność kolejności zadań wskazanych w pkt. 3.3 wniosku z kolejnością zadań znajdujących się w Szczegółowym budżecie, Budżecie i Harmonogramie realizacji projektu zapewniana jest automatycznie przez Generator Wniosków Aplikacyjnych.
 • 3.4 Ryzyko nieosiągnięci założeń projektu - punkt wypełniany jest tylko przez projektodawców, którzy wnioskują o kwotę dofinansowania równą albo przekraczającą 2 mln złotych (pole to staje się aktywne w momencie podania kwoty wynoszącej 2 mln złotych lub wyższej w części IV. wniosku Budżet projektu).
 • 3.5 Oddziaływanie projektu - należy opisać, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL, w ramach którego składany jest wniosek o dofinansowanie. Opis zawarty w kolumnie drugiej pkt. 3.5 nie może być jednak tożsamy z zapisami SzOP PO KL.

 

 

 • 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy - należy opisać, jakie jest doświadczenie projektodawcy i partnerów (jeśli występują) przy realizacji projektów o podobnej tematyce/podobnym zakresie. Na podstawie punktu 3.6 sprawdzana jest wiarygodność projektodawcy, w tym przede wszystkim możliwość skutecznej i płynnej realizacji projektu.

 

 

 • 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem - należy opisać, jak będzie wyglądała struktura zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem roli partnerów, w tym partnerów ponadnarodowych i podwykonawców (jeżeli występują), a także umieścić informację na temat sposobu wyboru partnerów do projektu (dotyczy tylko wyboru partnera, w tym partnera ponadnarodowego, niepublicznego przez beneficjenta z sektora finansów publicznych).

 

V. OŚWIADCZENIE

 

Podpisuje je osoba wskazana w punkcie 2.6 Uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy.
Punkt dotyczący wsparcia i pomocy, z jakiej korzystał projektodawca w przygotowywaniu projektu/wypełnianiu wniosku jest nieobowiązkowy.

 

SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU

 

 

Jest podstawą do oceny kwalifikowalności i racjonalności kosztów.

Należy go wypełniać przed wypełnianiem części dot. Budżetu projektu oraz Harmonogramu realizacji projektu, ponieważ część danych jest przenoszona z tych załączników.

W Szczegółowym budżecie projektu automatycznie utworzone zostaną kolumny odzwierciedlające kolejne lata realizacji projektu, zgodnie z zakresem dat określonym w punkcie 1.8 Okres realizacji projektu.

 

IV. BUDŻET PROJEKTU

 

 

Należy go uzupełnić po wypełnieniu Szczegółowego budżetu projektu, z którego do Budżetu projektu automatycznie przeniesione zostaną pozycje wraz z wartościami przypadającymi na poszczególne lata realizacji projektu.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

 

 

Ma formę wykresu Gantta i obejmuje pierwsze dwanaście miesięcy realizacji w ujęciu miesięcznym, a następnie w ujęciu kwartalnym.

Do Harmonogramu realizacji projektu automatycznie przenoszone są zadania zdefiniowane w Szczegółowym budżecie projektu. Każde z zadań należy rozpisać na poszczególne etapy oraz określić okres ich realizacji na poszczególne miesiące w pierwszych 12 miesiącach realizacji projektu oraz na kwartały w kolejnych latach, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól.

 

ZAKOŃCZENIE PRACY Z GENERATOREM

 • Podczas korzystania z GWA możliwy jest podgląd całego wniosku o dofinansowanie w ramach przeglądarki internetowej. Aby uzyskać podgląd na cały wniosek należy kliknąć przycisk „Podgląd” w menu głównym.
 • Na każdej stronie w lewym dolnym rogu umieszczona została suma kontrolna – 16 znakowy symbol pozwalający na stwierdzenie, czy wszystkie strony wydruku pochodzą z jednego pliku oraz stwierdzenie zgodności wydruku wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku.
 • Wszelkie zmiany i edycja wniosku o dofinansowanie powodują zmianę sumy kontrolnej.
 • FunkcjaSprawdź” w GWA nie jest funkcją, która pozwala na stwierdzenie, że wniosek jest poprawny lub niepoprawny pod względem formalnym lub merytorycznym. Sprawdzeniu podlegają jedynie pola objęte walidacją, tj. takie, których wypełnienie jest niezbędne.
 • Po sprawdzeniu wniosku poprzez funkcję „Sprawdź” zalecane jest samodzielne sprawdzenie wniosku przy pomocy odpowiedniej karty oceny (formalnej i merytorycznej).
 • Wydruk wniosku o dofinansowanie możliwy będzie dopiero po zapisaniu go w formacie pdf. Generator nie przewiduje możliwości wydruku bezpośrednio z aplikacji.
 • Wniosek w formacie xml oraz pdf należy nagrać na płytę CD/DVD i wydrukować w dwóch wersjach papierowych z nośnika, na który został nagrany. Taki zabieg pozwoli uniknąć otrzymania różnej sumy kontrolnej wersji papierowej i elektronicznej wniosku.
 • Komplet dokumentów należy umieścić w odpowiednio zaadresowanej kopercie (zgodnie z dokumentacją konkursową) i złożyć w Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK).

 

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

 

 1. Projekt powinien być przygotowany poza GWA. Do GWA należy przenosić już wypracowane i przemyślane przedsięwzięcie
 2. Pamiętajmy o aktualizacji GWA.
 3. Korzystajmy z Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
 4. Zwróćmy szczególną uwagę na Budżet i harmonogram projektu  - najtrudniejszą cześć wniosku.