AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

Pisma MIR


2015-01-05

 

Pismo MIR dot. dostepu do Bazy Konkurencyjności

Przedstawiamy pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju nr DZF-II-82266-89-BG/14 z dn. 18 grudnia 2014 r. dot. zasad dostepu do Bazy Konkurencyjności w ramach PO KL.

 

Pismo MIR

 


2015-01-05

 

Pismo MIR dot. portalu www.inwestycjawkadry.pl

 

Przedstawiamy pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dot. zwolnienia beneficjentów projektów PO KL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych na portalu http://www.inwestycjawkadry.pl/ od 1 stycznia 2015 r.

 

Pismo MIR

 


 

2014-12-01

 

Pismo MIR dot. uruchomienia Bazy konkurencyjności w odniesieniu do PO KL

 

Przedstawiamy pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju nr DZF-II-82266-80-BG/14 z dn. 12.11.2014 r. dot. uruchomienia Bazy konkurencyjności w odniesieniu do PO KL.

 

Pismo MIR dot. Bazy konkurencyjności.

 

Baza konkurencyjności dostępna jest pod linkiem: https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl .

 

 


 

2014-07-11

 

Ewidencja 240 godzin zaangażowania w realizację zadań przez personel

 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotycące ewidencji i weryfikacji limitu godzin zaangażowania w realizację zadań związanych z projektem jego personelu.

 

Stanowisko MIR

 

 


 

 

2014-07-10

 

Limit 240 godzin zaangażowania w realizację zadań przez personel

 

 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL w zakresie limitu 240 godzin miesięcznego zaangażowania personelu projektu w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO.

 

Stanowisko MIR

 

  


 

 

2014-06-11

 

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 15.12.2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Pismo MIR dot. nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 15.12.2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.)

 

 


 

2014-05-30

 

Stanowisko MIR dot. sytuacji ubezpieczeniowej osób niepełnoletnich kierowanych na staż - Działanie 9.2

 

Przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie sytuacji ubezpieczeniowej osób niepełnoletnich kierowanych na staż w ramach Działania 9.2 PO KL wraz z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

 

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

 

Pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 


 

2014-04-17

 

Pismo MIR dotyczące zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

 

Przedstawiamy pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

 

Pismo IZ PO KL

 


2014-02-06

 

Pismo MIR dotyczące wykorzystania znaku towarowego ECDL w ramach projektów z Poddziałania 9.6.2

 

Przedstawiamy pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykorzystania znaku towarowego ECDL w ramach projektów z Poddziałania 9.6.2.

 

Pismo IZ PO KL

 

 


 

 

2014-02-06

 

Stanowisko MIR dotyczące kwalifikowalności podatku VAT

 

Przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) w projektach realizowanych w ramach PO Kapitał Ludzki.

 

Pismo MIR dot. kwalifikowalności podatku VAT

 

 


 

2013-12-17

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

Przedstawiamy informację Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczącą zasad odnoszących się do przetwarzania danych osobowych, zawartych w dokumencie pn. Zasady dotyczące zamknięcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Pismo MIR

 

 


 

2013-07-01

 

Informacja MRR w sprawie nowelizacji Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 

Przedstawiamy informację Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie wejścia w życie nowelizacji Ustawy o zasadach prowadzenia poltyki rozwoju.

 

Pismo MRR

 


 

2013-06-26

 

Stanowisko MRR w sprawie nowelizacji Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 

Przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sparwie nowelizacji Ustawy o zasadach prowadzenia poltyki rozwoju.

 


 

2013-04-10

 

Konkurs nr POKL/I/9.2/13 - opieka nad stażystą

 

Przedstawiamy stanowisko IZ PO KL dotyczące staży zawodowych przewidzianych do realizacji w ramach Działania 9.2 PO KL, w tym kwestii wynagrodzenia opiekunów stażysty.

 

Stanowisko IZ PO KL

 

 


 

 

2013-03-25

 

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem

 

Przedstawiamy stanowisko IZ PO KL w sprawie oceny wniosków o dofinansowanie projektów PO KL, w których błędnie określono limity kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem i/lub błednie zaznaczono zadania zlecone.

 

Stanowisko MRR

 

 


 

2013-02-18

 

Przekazywanie zaliczek w ramach projektów rozliczanych stawkami jednostkowymi

 

Przedstawiamy stanowisko IZ PO KL w sprawie przekazywania zaliczek przez beneficjentów PO KL na realizację projektów objętych stawkami jednostkowymi.

 

Stanowisko MRR

 

 


 

2012-12-06

 

Informacja dla beneficjentów udzielających pomocy publicznej

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. poz. 1221), zachęcamy do zapoznania się z ww. rozporządzeniem oraz prosimy o stosowanie obowiązków nałożonych w ww. rozporządzeniu na beneficjentów udzielających pomocy.

 

Pismo w sprawie aplikacji SHRIMP

 

 


 

2012-10-10

 

Definicja przychodu projektu

 

Przedstawiamy wyjaśnienie IZ PO KL dotyczące wpłat dokonywanych przez rodziców na wyżywienie i dodatkowe zajęcia w projektach upowszechniania edukacji przedszkolenj w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL.

 

Wyjaśnienie IZ PO KL

 

 


 

2012-09-19

 

Wydłużenie okresu realizacji projektu systemowego z Poddziałania 9.1.2

 

Przedstawiamy stanowisko IZ PO KL dotyczące wydłużenia okresów realizacji projektów systemowych w zakresie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

 

Stanowisko MRR

 

 


 

 

2012-09-11

 

Naliczanie odsetek w przypadku dokonania zwrotu zaliczki

 

Przedstawiamy propozycję IZ PO KL dotyczącą naliczania odsetek zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przypadku dokonania zwrotu zaliczki przez beneficjenta oraz w sytuacji zmiany harmonogramu płatności przez beneficjenta.

 

Pismo MRR

 

 


 

 

2012-07-18

 

Postępowanie w przypadkach dokonania przez beneficjentów zwrotu środków przed wydaniem decyzji o zwrocie

 

Przedstawiamy interpretację IZ PO KL w związku z pojawiającymi się sytuacjami, w których beneficjenci dokonują zwrotu środków przed wydaniem decyzji.

 

Interpretacja IZ PO KL


 


 

 

2012-07-18

 

Stosowanie wielokrotności stawek jednostkowych

 

Przedstawiamy stanowisko IZ PO KL w zakresie sposobu rozliczania usług szkoleniowych o wymiarze będącym wielokrotnością wymiaru objętego standaryzacją określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowaia wydatków w ramach PO KL.

 

Stanowisko IZ PO KL

 

 


 

2012-07-17

 

Odsetki za zwrot po terminie zakończenia projektu

 

Przedstawiamy stanowisko IZ PO KL w sprawie naliczania odsetek z tytułu niedokonania przez beneficjenta zwrotu niewykorzystanych transz dofinansowania przy rozliczeniu końcowym projektu.

 

Stanowisko IZ PO KL

 

 


 

2012-06-05

 

Realizacja projektów w ramach Poddziałania 9.6.2

 

Przedstawiamy stanowisko IZ PO KL dotyczące wątpliwości związanych z realizacją wsparcia w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL.

 

Stanowisko IZ PO KL

 

 


 

2012-05-31

 

Zapisy w Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007

 

Przedstawiamy stanowisko IZ PO KL dot. interpretacji zapisów Instrukcji w zakresie rejestrowania danych kontaktowych uczestników projektów w przypadku, gdy miejsce zamieszkania osoby objętej wsparciem w ramach projektu podlega pod kod pocztowy innego miasta.

 

Stanowisko IZ PO KL

 

 


 

2012-04-27

 

Niezastosowanie kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 

Przedstawiamy wyjaśnienie IZ PO KL nt. konsekwencji niezastosowania przez beneficjentów kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) do opisu przedmiotu zamówienia realizowanego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

Wyjaśnienie IZ PO KL

 

 


 

2012-04-18

 

Limit łącznego zaangażowania w realizację zadań w projektach NSRO

 

Przedstawiamy wyjaśnienie IZ PO KL dotyczące zapisu zawartego w podrodz. 4.5 pkt 7 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w kontekście zasady uczciwej konkurencji w przypadku wyłaniania personelu projektu w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 

Wyjaśnienie IZ PO KL

 

 


 

2012-04-10

 

Edukacja przedszkolna w ramach PO KL

 

Przedstawiamy stanowisko IZ PO KL dotyczące wsparcia edukacji przedszkolnej ze środków EFS po przeglądzie śródokresowym Programu.

 

Stanowisko IZ PO KL

 

 


 

2012-03-28

 

Kwalifikowalność wynagrodzenia pracowników uczelni

 

Przedstawiamy stanowisko IZ PO KL dotyczące kwalifikowalności wynagrodzenia pracowników uczelni z tytułu wykonywania zadań w ramach projektów PO KL.

 

Stanowisko IZ PO KL

 

 


 

 

2012-03-19

 

Ogólne kryterium horyzontalne wyboru projektów

 

Przedstawiamy wyjaśnienie IZ PO KL w zakesie obowiązywania ogólnego kryterium horyzontalnego wyboru projektów w zakresie stosowania uproszczonych metod rozliczania kosztów bezpośrednich w projektach PO KL.

 

Wyjaśnienie IZ PO KL

 

 


 

2012-03-13

 

Wsparcie istniejących oddziałów przedszkolnych w ramach Poddziałania 9.1.1

 

Przedstawiamy stanowisko IZ PO KL dotyczące interpretacji zapisu odnośnie wsparcia istniejących oddziałów przedszkolnych w ramach Poddziałania 9.1.1.

 

Stanowisko IZ PO KL

 


 

2012-03-12

 

Kryterium dostępu w ramach Poddziałania 9.6.2

 

Przedstawiamy wyjaśnienie IZ PO KL dotyczące interpretacji zapisów zastosowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL kryterium dostępu, kierunkującego wsparcie na programy formalnej oceny w zakresie kompetencji ICT.

 

Wyjaśnienie IZ PO KL

 

 


 

 

2012-02-23

 

Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów - kursy walut  

 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach projektów w przypadku niezamieszczenia przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacji o kursie walut, według którego powinny być przeliczane dane finansowe przedstawiane przez wykonawców zagranicznych.

  

Stanowisko IZ PO KL

 

 


 

 

2012-02-13

 

Oszczędności w ramach projektu 

 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące możliwości wykorzystania w ramach projektów PO KL oszczędności osiągniętych w wyniku zastosowania zasady konkurencyjności opraz procedur określonych w PZP.

  

Stanowisko IZ PO KL

 

 


 

 

2012-02-13

 

Ponoszenie kosztów osobowych w ramach kosztów pośrednich 

 

Przedstawiamy wyjaśnienie Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące ponoszenia kosztów osobowych w ramach kosztów pośrenich w ramach projektów PO KL.

  

Wyjaśnienie IZ PO KL

 

 


 

 

2012-02-09

 

Podatek VAT a usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania 

 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące możliwości zwolnienia usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego z podatku VAT.

  

Stanowisko IZ PO KL

 

 


 

 

2012-01-27

 

Stanowisko IZ PO KL dotyczące wypełniania pól 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 wniosku o dofinansowanie.

 

Poniżej przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące wypełniania pól 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 wniosku
o dofinansowanie.

  

Stanowisko IZ PO KL

 

 


 

 

2012-01-27

 

Stanowisko IZ PO KL ws. wskazywania we wnioskach o dofinansowanie projektu nazw autorskich programów edukacyjnych lub nazw firm posiadających wyłączność na dostarczenie danego programu.

 

Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące wskazywania we wnioskach o dofinansowanie projektu nazw autorskich programów edukacyjnych lub nazw firm posiadających wyłączność na dostarczenie danego programu.

  

Stanowisko IZ PO KL

 

 


  

 

2012-01-27

 

Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych (GWP).

 

27 stycznia 2012 roku Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych (GWP)oznaczoną numerem 5.3.0.

 

Pismo MRR

 

 


 

 

2012-01-26

 

Errata do "Zasad realizacji Pomocy Technicznej PO KL"

 

Informujemy, iż w związku z omyłką stwierdzoną w "Zasadach realizacji Pomocy Technicznej PO KL" (wersja z dnia 1 stycznia 2012 r.) IZ PO KL wprowadziło erratę do przedmiotowego dokumentu.

 

Pismo MRR

Zakres zmian

 

 


 

2012-01-20

 

Walidacja projektu innowacyjnego

 

Przedstawiamy wyjaśnienie IZ PO KL związane z procedurą walidacji projektu innowacyjnego.

 

Wyjaśnienie IZ PO KL

 

 


 

2012-01-19

 

Errata "Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

 

Instytucja Zarządzająca PO KL wydała erratę do "Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Dokonano korekty omyłek, które mogły powodować wątpliwości podczas stosowania Zasad finansowania PO KL obowiązujących od 1 stycznia 2012 r.

 

Zakres zmian

 

 


 

2012-01-11

 

Zwrot środków dotacji celowej w odniesieniu do projektów rozliczanych ryczałtem

 

Przedstawiamy stanowisko IZ PO KL dotyczącymi konieczności zwrotu środków dotacji celowej w odniesieniu do projektów, w których są uproszczone formy rozliczania kosztów bezpośrednich w postacji kwot ryczałtowych.

 

Stanowisko IZ PO KL

 

 


 

2011-12-29

 

Stanowisko Insytucji Zarządzającej PO KL ws. kwalifikowania trzynastek w projekcie realizowanym w ramach PO KL. 

 

Przedstawiamy stanowisko IZ PO KL ws. kwalifikowania trzynastek w projekcie realizowanym w ramach PO KL. 

 

Stanowisko IZ PO KL

 

 


 

2011-12-28

 

Zatwierdzono zmiany w Zasadach kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013

 

Przedstawiamy pismo MRR informujące o zatwierdzeniu zmienionych Zasadach kontroli w ramach PO KL 2007-2013.

 

Pismo MRR

 

 


 

 

 

2011-12-27

 

Znowelizowano Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL 

 

Przedstawiamy pismo MRR informujące o wprowadzonych zmianach do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL.

 

Pismo MRR

 

 


 

 

 

2011-12-21

 

Znowelizowano Zasady Systemu Sprawozdaczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

 

Przedstawiamy pismo MRR informujące o zmianie Zasad Systemu Sprawozdawczości PO KL 2007-2013.

 

Pismo MRR

 

 


 

 

2011-12-21

 

Zatwierdzono zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. 

 

Przedstawiamy pismo MRR zatwierdzające  zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

 

Stanowisko IZ PO KL

 


 

2011-11-29

 

Możliwe do realizacji szkolenia w ramach Poddziałania 8.1.1

 

Przedstawiamy stanowisko IZ PO KL w sprawie interpretacji przypisu nr 52 w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL.

 

Stanowisko IZ PO KL

 

 


 

2011-11-18

 

Definicja pracownika w kontekście realizacji projektu z pomocą publiczną

 

Przedstawiamy wyjaśnienie IZ PO KL odnośnie interpretacji przepisu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL, dotyczącego definicji pracownika.

 

Wyjaśnienie IZ PO KL

 

 


 

2011-10-17

 

 

Likwidacja bądź reorganizacja szkoły podstawowej a realizacja projektu systemowego z Poddziałania 9.1.2

 

Przedstawiamy wyjaśnienie IZ PO KL w sprawie postępowania w przypadku likwidacji bądź reorganizacji (tworzenie filii) szkół podstawowych podlegających pod dany organ prowadzący, w trakcie realizacji projektu dotyczącego indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

 

Pismo IZ PO KL

 

 


 

2011-10-14

 

Zasada konkurencyjności 

 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL zasady konkurencyjności w aspekcie personelu projektu.

 

Pismo IZ PO KL

 

  


 

 

2011-09-16

 

Audyt Komisji Europejskiej 

 

Przedstawiamy pismo Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące audytu Komisji Europejskiej

 

Pismo IZ PO KL

 

 


 

2011-08-26

 

Projekty stypendialne w ramach Działania 8.2 PO KL

 

Przedstawimy stanowisko IZ PO KL dotyczące doprecyzowania pojęcia podwójnego finansowania w projektach stypendialnych w ramach Działania 8.2 PO KL.

 

Stanowisko IZ PO KL

 

 


 

2011-08-19

 

Kwalifikowalność kosztów zarządu w ramach spółki cywilnej

 

Przedstawiamy stanowisko IZ PO KL dotyczące kwalifikowalności w ramach kosztów pośrednich wynagrodzenia wspólnika spółki cywilnej.

 

Stanowisko IZ PO KL

 

 


 

 

2011-07-28

 

Angażowanie nauczycieli akademickich do realizacji studiów podyplomowych

 

Przedstawiamy stanowisko IZ PO KL w zakresie angażowania nauczycieli akademickich do realizacji studiów podyplomowych w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Stanowisko IZ PO KL

 

 


 

 

2011-06-30
 

Oszczędności osiągnięte w projektach

  

Przedstawiamy wyjaśnienie IZ PO KL odnośnie postępowania w przypadku osiągnięcia oszczędności podczas realizacji projektu, wynikających z zastosowania zasady konkurencyjności lub PZP.

 

Wyjaśnienie IZ PO KL

 

 


 

 

2011-06-28
 

Wysokość korekty finansowej za naruszenie prawa zamówień publicznych

  

Przedstawiamy stanowisko IZ PO KL dotyczące ustalania wysokości korekty finansowej za naruszenia prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej.

 

Stanowisko IZ PO KL

 

 


 

 

2011-06-28
 

Dodatki do wynagrodzeń w ramach projektów realizowanych w PO KL

  

Przedstawiamy opinię IZ PO KL dotyczącą kwalifikowalności dodaktów do wynagrodzeń w ramach projektów realizowanych w PO KL.

 

Opinia IZ PO KL

 

 


 

 

2011-06-28
 

Definicja personelu projektu

  

Przedstawiamy stanowisko IZ PO KL dotyczące interpretacji definicji personelu projektu.

 

Stanowisko IZ PO KL

 

 


 

 

2011-06-20
 

Kryterium formalne dotyczące potencjału finansowego państwowej uczelni wyższej

  

Przedstawiamy stanowisko IZ PO KL dotyczące oceny spełniania kryterium formalnego
w przypadku państwowej uczelni wyższej.

 

Stanowisko IZ PO KL

 

 


 

 

2011-06-03
 

Ogólne kryterium formalne dotyczące potencjału finansowego projektodawcy

  

Przedstawiamy stanowisko IZ PO KL dotyczące zasad oceny spełniania ogólnego kryterium formalnego dotyczącego potencjału finansowego projektodawcy.

 

Stanowisko IZ PO KL

 

 


 

 

2011-06-01
 

Pomoc publiczna w projektach zakładających spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej

  

Przedstawiamy stanowisko IZ PO KL dotyczące wystąpienia pomocy publicznej w projektach zakładających spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej, tj. uzyskanie zatrudnienia przez oktreślony procent uczestników projektu, którzy zostali przeszkoleni pod kątem potrzeb konkretnego pracodawcy.

 

Stanowisko IZ PO KL

 

 


 

 

2011-05-05
 

Angażowanie personelu projektu w świetle przepisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

  

Przedstawiamy wyjaśnienie IZ PO KL dotyczące kwalifikowania wynagrodzenia osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta zatrudnionym na podstawie stosunku pracy.

 

Wyjaśnienie IZ PO KL

 

 


 

 

2011-04-19
 

Wsparcie stypendialne dla uczestników studiów doktoranckich

  

Przedstawiamy intepretację IZ PO KL dotyczącą wsparcia dla uczestników studiów doktoranckich w ramach Działania 8.2 PO KL.

 

Interpretacja IZ PO KL

 

 


 

 

2011-04-04
 

Opodatkowanie podatkiem VAT wkładu własnego w postaci gotówkowej

  

Przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wkładu własnego w postaci ogtówkowej, wnoszonego do projektu przez beneficjentów pomocy publicznej (przedsiębiorców).

 

Pismo MRR

 

 


 

 

2011-04-01
 

Sumowanie zamówienia w ramach zasady konkurencyjności

  

Przedstawiamy wyjaśnienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu sumowania zamówienia w ramach zasady konkurencyjności.

 

Pismo MRR

 

 


 

 

2011-03-29
 

Finansowanie wynagrodzeń nauczycieli w ramach PO KL

  

Przedstawiamy wyjaśnienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące finansowania wynagrodzeń nauczycieli w ramach PO KL.

 

Pismo MRR

 

 


 

 

2011-03-21
 

Zakres informacji w dokumentacji konkursowej oraz jednolite podejście do sposobu dokonywania oceny formalnej wniosków

 

Przedstawiamy stanowsko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące zapewnienia zbliżonego zakresu informacji zawieranych w dokumentacjach konkursowych oraz jednolitego podejścia do sposobu dokonywania oceny formalnej wniosków o dofinansowanie.

 

Stanowisko IZ PO KL

 

 


 

 

2011-03-21
 

Nowa wersja Instrukcji wypełaniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL

 

Przedstawiamy pismo Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące aktualizacji Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL - wersja 6.4.2.

 

Pismo IZ PO KL

 

 


 

 

2011-03-16
 

Realizacja zasady konkurencyjności

 

Przedstawiamy interpretację Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczącą realizacji zasady konkurencyjności w kontekście angażowania do realizacji usług osoby fizyczne w projektach PO KL.

 

Interpretacja IZ PO KL

 

 


 

 

2011-03-14
 

Interpretacja MEN w zakresie finansowania wynagrodzeń nauczycieli w ramach Poddziałania 9.1.1

 

Przedstawiamy interpretację Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące finansowania wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

Interpretacja MEN

 

 


 

 

2011-03-03
 

FAQ - kwalifikowalność wydatków

 

Przedstawiamy zestawienie najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL, przygotowany przez Instytucję Zarządzającą PO KL.

 

FAQ - kwalifikowalnośc wydatków

 
 


 

 

2011-02-28
 

Pismo MF dotyczące procedury zwrotu błędnie zwróconych środków z rachunku BGK

 

Przedstawiamy pismo Ministerstwa Finansów dotyczące procedury zwrotu błędnie zwróconych środków z rachunku Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Pismo MF

 


 


 

 

2011-02-25
 

Pisma MRR dotyczące realizacji projektów w ramach Priorytetu IX 

 

Przedstawiamy stanowiska IZ PO KL dotyczące wsparcia szkół policealnych (w tym linii demarkacyjnej pomiędzy Działaniem 9.2 i Działaniem 9.3 PO KL) oraz praktyk zawodowych i staży realizowanych w ramach Działania 9.2.

 

Pismo MRR dotyczące wsparcia szkół policealnych

 

Pismo MRR dotyczące praktyk zawodowych i staży
 


 


 

 

2011-02-24
 

Pomoc publiczna na subsydiowanie zatrudnienia 

 

Przedstawiamy wyjaśnienie MRR dotyczące udzielania pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia.

 

Pismo MRR
 


 


 

2011-02-18
 

Maksymalny okres realizacji projektu 

 

Przedstawiamy rekomendację IZ PO KL w związku z wprowadzeniem do Planów działania na rok 2011 jednolitych kryteriów wyboru projektów o charakterze administracyjno-technicznym.

 

Pismo MRR
 


 


 

2011-02-18
 

Data końcowa naliczania odsetek 

 

Przedstawiamy stanowisko MRR odnośnie problemów z ustaleniem daty końcowej naliczania odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych z tytułu zwrotu środków na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych.

 

Pismo MRR
 


 


 

 

 

2011-02-11
 

Naliczanie odsetek od kwoty dofinansowania
 

 

Przedstawiamy interpretację IZ PO KL dotyczącą przepisów krajowych w zakresie naliczania odsetek od kwoty dofinansowania zwróconego na zakończenie realizacji projektu, w tym interpretację odnośnie dnia zwrotu niewykorzystanych środków.

 

Pismo MRR
 


 


 

 

2011-02-04
 

Dodatki szkoleniowe w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 

 

Przedstawiamy wyjaśnienie IZ PO KL w sprawie dodatków szkoleniowych w ramach PO KL

 

Pismo MRR
 


 


 

 

2011-02-01
 

Realizacja wsparcia typu outplacement w ramach Poddziałania 8.1.2
 

 

Przedstawiamy wyjaśnienie IZ PO KL dotyczące realizacji wsparcia typu outplacement w ramach Poddziałania 8.1.2.

 

Pismo MRR
  


 

 

 

2011-01-28
 

Angażowanie do projektu realizowanego w ramach PO KL personelu na podstawie umowy o pracę oraz jednocześnie umowy cywilnoprawnej
 

 

Przedstawiamy stanowisko IZ PO KL w kwestii angażowania do projektu realizowanego w ramach PO KL personelu na podstawie umowy o pracę oraz jednocześnie umowy cywilnoprawnej.

 

Pismo MRR
  


 

 

2011-01-28
 

Wejście w życie i zakres obowiązywania znowelizowanych Wytycznych
 

 

Przedstawiamy wyjaśnienie IZ PO KL dotyczące wejścia w życia i zakresu obowiązywania znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

 

Pismo MRR
  


 

 

2011-01-27
 

Naliczanie odsetek za nieterminowe złożenie WBoP


 

Przedstawiamy pismo MRR dotyczące naliczania odsetek na mocy art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za nieterminowe złożenie Wniosku o Płatność.

 

Pismo MRR
  


 

 

2011-01-25
 

Definicja "domownika" w kontekście wsparcia udzielanego w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL


 

Przedstawiamy pismo MRR zawierające definicję terminu "domownik" w kontekście wsparcia udzielanego w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL.

 

Pismo MRR
   

2011-01-13
 

Opodatkowanie środków w projektach partnerskich


 

Przedstawiamy pismo MRR w sprawie opodatkowania środków otrzymanych przez partnera na pokrycie wydatków w ramach projektów partnerskich

 

Pismo MRR
   

2011-01-11
 

Stosowanie rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej


 

Przedstawiamy pismo MRR dotyczące zasad stosowania rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Pismo MRR
   

2010-12-28
 

 

Interpretacja Ministerstwa Finansów na temat budżetu środków europejskich na przełomie roku


 

Przedstawiamy interpretację Ministerstwa Finansów na temat zachowania środków na rachunkach beneficjentów realizujących projekty finansowane ze środków europejskich na przełomie lat budżetowych.

 

Interpretacja MF
 

 
 

2010-12-13
 

Zmiany w zakresie kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


 

W trakcie XVI posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanych ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych i systemowych oraz zmiany zastosowania ogólnych oraz szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki. Dla projektów innowacyjnych zatwierdzono osobne kryteria merytoryczne opracowane na podstawie kryteriów dla projektów standardowych i współpracy ponadnarodowej.

 

Zestawienie zmian w zakresie kryteriów wyboru projektu w ramach PO KL
 

 
 

2010-11-26
 

Zatwierdzenie przez Minister Rozwoju Regionalnego zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL


 

W związku z zatwierdzeniem przez Minister Rozwoju Regionalnego zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, Instytucja Pośrednicząca przedstawia pismo w przedmiotowej sprawie

 

Pismo dotyczące zatwierdzenia zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL


 
 

2010-11-22
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej w ramach projektów parnerskich


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej w ramach projektów partnerskich.

 

Pismo MRR dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej w ramach projektów partnerskich


 
 

2010-11-09
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące sprawozdań finansowych przedstawianych przez przedsiębiorców


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące zagadnień związanych z dokumentami finansowanymi przedstawianymi przez przedsiębiorców ubiegających się o pomoc de minimis lub pomoc inną niż de minimis w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Pismo MRR dotyczące dokumentów finansowych przedstawianych przez przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie


 
 

2010-11-03
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące zmiany statusu uczestnika w trakcie realizacji projektu o charakterze outplacement


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące zmiany statusu uczestnika w trakcie realizacji projektu o charakterze outplacement w Poddziałaniu 8.1.2 PO KL.

 

Pismo MRR dotyczące zmiany statusu uczestnika w trakcie realizacji projektu o charakterze outplacement


 
 

2010-10-29
 

Pismo MRR dotyczące podpisania umowy na świadczenie usługi wsparcia technicznego
 

Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje o podpisaniu umowy na świadczenie usługi wsparcia technicznego w postaci HelpDesk dla użytkowników Systemu PEFS w zakresie PO KL.

 

Informacja Instytucji Zarządzającej PO KL dotycząca podpisania umowy na świadczenie usługi wsparcia technicznego w postaci HelpDesk.


  

 

2010-10-29
 

Pismo MRR dotyczące udostępnienia Generatora Wniosków Aplikacyjnych wykorzystując szyfrowane połączenie za pomocą protokołu SSL
 

Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje o planowanym dodatkowym udostępnieniu Generatora Wniosków Aplikacyjnych wykorzystując szyfrowane połączenie za pomocą protokołu SSL

 

Informacja Instytucji Zarządzającej PO KL dotycząca udostępnienia Generatora wniosków Aplikacyjnych przy wykorzystaniu szyfrowanego połączenia.


  

 

2010-10-18
 

Pismo MRR dotyczące zapewnienia trwałości udzielanego wsparcia oraz równego dostępu dla wszystkich podmiotów
 

W związku z trwającymi pracami nad Planami działania  Priorytetu IX PO KL w 2011 r., a także w nawiązaniu do przedstawianych przez instytucje pośredniczące propozycji kryteriów wyboru projektów w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego, przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL w zakresie zapewnienia trwałości udzielanego wsparcia oraz równego dostępu wszystkim podmiotom zainteresowanym uzyskaniem wsparcia EFS.

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL w zakresie zapewnienia trwałości udzielanego wsparcia oraz równego dostępu wszystkim podmiotom zainteresowanym uzyskaniem wsparcia EFS.


  

 

2010-10-13
 


Wkład prywatny w formie wynagrodzenia - projekty z pomocą publiczną 


 

Przedstawiamy odpowiedź na pismo dotyczące wnoszenia wkładu prywatnego w formie wynagrodzenia w przypadku projektów obejmujących udzielenie pomocy publicznej.

 

Wkład prywatny w formie wynagrodzenia - projekty z pomocą publiczną


 
 

2010-10-08
 


Kierunki działań na rzecz wzmocnienia partnerstwa w ramach PO KL w latach 2011-2015


 

Realizując rekomendacje z badania ewaluacyjnego "Ocena realizacji zasady partnerstwa w SPO RZL i POKL", przeprowadzonego na zlecenie Instytucji Zarządzającej, IZ PO KL przygotowała dokument "Kierunki działań na rzecz wzmocnienia partnerstwa w ramach PO KL w latach 2011-2015", opisujący proponowane działania mające na celu wzmocnienie partnerstwa jako przestrzeni debaty w ramach systemu realizacji PO KL.

 

Kierunki działań na rzecz wzmocnienia partnerstwa w ramach PO KL w latach 2011-2015


 
 

2010-09-06
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące opodatkowania wynagrodzeń pracowników powiatowych i wojewódzkich


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące opodatkowania wynagrodzeń pracowników powiatowych i wojewódzkich.

 

Pismo MRR dotyczące opodatkowania wynagrodzeń pracowników powiatowych i wojewódzkich


 
 

2010-09-06
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące zwiększenia środków na realizację komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące zwiększena środków na realizację komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki

 

Pismo MRR dotyczące zwiększena środków na realizację komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki


 
 

2010-09-06
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące wnoszenia wkładu prywatnego w postaci wynagrodzeń w ramach projektów z pomocą publiczną


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące wnoszenia wkładu prywatnego w postaci wynagrodzeń w ramach projektów z pomocą publiczną

 

Pismo MRR dotyczące wnoszenia wkładu prywatnego w postaci wynagrodzeń w ramach projektów z pomocą publiczną


 
 

2010-09-09
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące wątpliwości związanych z realizacją Priorytetu VI i VII PO KL


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące wątpliwości związanych z realizacją Priorytetu VI i VII PO KL

 

Pismo MRR dotyczące wątpliwości związanych z realizacją Priorytetu VI i VII PO KL


 
 

2010-09-13
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące grupy docelowej w projektach innowacyjnych


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące grupy docelowej w projektach innowacyjnych

 

Pismo MRR dotyczące grupy docelowej w projektach innowacyjnych


 
 

2010-09-13
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące pomocy publicznej i de minimis dla MŚP


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące pomocy publicznej i de minimis dla MŚP

 

Pismo MRR dotyczące pomocy publicznej i de minimis dla MŚP


 
 

2010-09-08
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące opodatkowania świadczeń wypłacanych w projektach systemowych


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące opodatkowania świadczeń wypłacanych w projektach systemowych

 

Pismo MRR dotyczące opodatkowania świadczeń wypłacanych w projektach systemowych 


 
 

2010-09-08
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące podlegania składkom na ubezpieczenie społeczne


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące dotyczące podlegania składkom na ubezpieczenie społeczne

 

Pismo MRR dotyczące dotyczące podlegania składkom na ubezpieczenie społeczne


 


 
 

2010-09-13
 

Informacja Centrum Projektów Europejskich dotycząca dostępu do informacji w języku angielskim


 

Informacja Centrum Projektów Europejskich dotycząca dostępu do informacji w języku angielskim

 

Informacja Centrum Projektów Europejskich dotycząca dostępu do informacji w języku angielskim


 


 
 

2010-09-13
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące staży i szkoleń w ramach Działania 8.2


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące staży i szkoleń w ramach Działania 8.2

 

Pismo MRR dotyczące staży i szkoleń w ramach Działania 8.2


 


 
 

2010-09-13
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące stypendiów dla doktorantów


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące stypendiów dla doktorantów

 

Pismo MRR dotyczące stypendiów dla doktorantów


 


 
 

2010-09-13
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące Wojewódzkiego Ośrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące Wojewódzkiego Ośrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

Pismo MRR dotyczące Wojewódzkiego Ośrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


 


 
 

2010-09-13
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące udziału wolontariuszy w projektach


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące udziału wolontariuszy w projektach

 

Pismo MRR dotyczące udziału wolontariuszy w projektach


 


 
 

2010-09-13
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące obowiązku składania formularza PEFS wraz z wnioskiem o płatność


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące obowiązku składania formularza PEFS wraz z wnioskiem o płatność

 

Pismo MRR dotyczące obowiązku składania formularza PEFS wraz z wnioskiem o płatność


 


 
 

2010-09-13
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące kwalifikowalności kosztów pośrednich


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące kwalifikowalności kosztów pośrednich

 

Pismo MRR dotyczące kwalifikowalności kosztów pośrednich


 


 
 

2010-09-13
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące zasady kwalifikowalności


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące zasady kwalifikowalności

 

Pismo MRR dotyczące zasady kwalifikowalności


 


 
 

2010-09-13
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące wykazywania wynagrodzeń


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące wykazywania wynagrodzeń

 

Pismo MRR dotyczące wykazywania wynagrodzeń


 


 
 

2010-09-13
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące weryfikacji wniosków o płatność


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące weryfikacji wniosków o płatność

 

Pismo MRR dotyczące weryfikacji wniosków o płatność 


 
 

2010-09-13
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej zawierające wskazówki do weryfikacji wniosków o płatność


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej zawierające wskazówki do weryfikacji wniosków o płatność

 

Pismo MRR zawierające wskazówki do weryfikacji wniosków o płatność


 


 
 

2010-09-13
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące rozliczania kosztów podróży


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące rozliczania kosztów podróży

 

Pismo MRR dotyczące rozliczania kosztów podróży


 


 
 

2010-09-13
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące naliczania odsetek od wniosków o płatność


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące naliczania odsetek od wniosków o płatność

 

Pismo MRR dotyczące naliczania odsetek od wniosków o płatność


 


 
 

2010-09-13
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące umowy o dofinansowanie projektu


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące umowy o dofinansowanie projektu

 

Pismo MRR dotyczące umowy o dofinansowanie projektu


 


 
 

2010-09-13
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące monitorowania kontraktacji


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące monitorowania kontraktacji

 

Pismo MRR dotyczące monitorowania kontraktacji


 


 
 

2010-09-13
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące zarządzania upoważnieniami na dokonanie płatności


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące zarządzania upoważnieniami na dokonanie płatności

 

Pismo MRR dotyczące zarządzania upoważnieniami na dokonanie płatności


 


 
 

2010-09-13
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji projektów


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji projektów w ramach poddziałania 8.1.3.

 

Pismo MRR dotyczące realizacji projektów w ramach poddziałania 8.1.3.


 


 
 

2010-09-05
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące korekty deklaracji wydatku


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące korekty deklaracji wydatku

 

Pismo MRR dotyczące korekty deklaracji wydatku


 


 
 

2010-09-05
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące nowelizacji SzOp


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące nowelizacji SzOp

 

Pismo MRR dotyczące nowelizacji SzOp


 


 
 

2010-09-05
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące indywidualizacji procesu nauczania


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące indywidualizacji procesu nauczania

 

Pismo MRR dotyczące indywidualizacji procesu nauczania 


 
 

2010-09-03
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące stosowania prawidlowej klasyfikacji budżetowej


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące stosowania prawidlowej klasyfikacji budżetowej

 

Pismo MRR dotyczące stosowania prawidlowej klasyfikacji budżetowej 
 

2010-09-03
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące Poddziałania 8.2.2 POKL


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące Poddziałania 8.2.2 POKL

 

Pismo MRR dotyczące Poddziałania 8.2.2 POKL


 
 

2010-08-28
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące oceny projektów innowacyjnych


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące oceny projektów innowacyjnych

 

Pismo MRR dotyczące oceny projektów innowacyjnych


 
 

2010-08-28
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące procedury wyboru partnerów w projekcie innowacyjnym testującym


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące procedury wyboru partnerów w projekcie innowacyjnym testującym

 

Pismo MRR dotyczące procedury wyboru partnerów w projekcie innowacyjnym testującym


 
 

2010-08-28
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące uczestnictwa w projektach w ramach Poddziałania 8.1.2 oraz 6.1.1 i 6.1.3


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące jednoczesnego uczestnictwa w projektach w ramach Poddziałania 8.1.2 oraz 6.1.1 i 6.1.3 PO KL.

 

Pismo MRR dotyczące jednoczesnego uczestnictwa w projektach w ramach Poddziałania 8.1.2 oraz 6.1.1 i 6.1.3.


 
 

2010-08-28
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące naliczania odsetek od wniosków o płatność niezłożonych w terminie


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące naliczania odsetek od wniosków o płatność niezłożonych na kwotę lub w terminie.

 

Pismo MRR dotyczące naliczania odsetek od wniosków o płatność niezłożonych na kwotę lub w terminie.


 
 

2010-08-18

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji projektów indywidualizacji nauczania


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące realizacji projektów indywidualizacji nauczania w klasach I - III szkół podstawowych w ramach Priorytetu IX PO KL.

 

Pismo MRR dotyczące realizacji projektów indywidualizacji nauczania.


 
 

2010-08-18
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące błędnej metodologii kosztów rozliczanych ryczałtem


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące błędnej metodologii kosztów rozliczanych ryczałtem.

 

Pismo MRR dotyczące błędnej metodologii kosztów rozliczanych ryczałtem.


 
 

2010-08-18
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące kwestii wnoszenia wkładu prywatnego w postaci wynagrodzeń


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące kwestii wnoszenia wkładu prywatnego w postaci wynagrodzeń przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 

Pismo MRR dotyczące kwestii wnoszenia wkładu prywatnego w postaci wynagrodzeń przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.


 
 

2010-08-18
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące pomocy publicznej w Poddziałaniu 8.1.1


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące pomocy publicznej w Poddziałaniu 8.1.1

 

Pismo MRR dotyczące pomocy publicznej w Poddziałaniu 8.1.1.


 
 

2010-08-18
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące ryczałtowych kosztów pośrednich


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące ryczałtowych kosztów pośrednich rozliczanych we wnioskach o płatność.

 

Pismo MRR dotyczące ryczałtowych kosztów pośrednich rozliczanych we wnioskach o płatność.


 
 

2010-08-06
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące rozliczenia 70% środków dofinansowania


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące rozliczenia 70% środków dofinansowania projektów PO KL.

 

Pismo MRR  

 

 
 

 

2010-08-04
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące dodatku szkoleniowego


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące przyznawania dodatku szkoleniowego uczestnikom projektów.

Pismo MRR - dotyczące przyznawania dodatku szkoleniowego uczestnikom projektów.


 
 

2010-08-04
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące kontroli przeprowadzonej przez instytucję audytową


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące wyników kontroli przeprowadzonej przez instytucję audytową.

 

Pismo MRR dotyczące wyników kontroli przeprowadzonej przez instytucję audytową.


 
 

2010-08-04
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące wkładu własnego JST


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące wkładu własnego JST w ramach projektu, nawiązujące do pisma Towarzystwa Edukacji Bankowej S.A

 

Pismo MRR dotyczące wkładu własnego JST w ramach projektu


 
 

2010-08-03
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące zaświadczeń potwierdzających wykonanie projektu


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące zaświadczeń lub rekomendacji potwierdzających należyte wykonanie projektu w ramach PO KL. 

Pismo MRR - dotyczące zaświadczeń lub rekomendacji potwierdzających należyte wykonanie projektu w ramach PO KL.


 
 

2010-07-29
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące odsetek od transz dofinansowania


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące odsetek od transz dofinansowania przekazywanych na wyodrębniony rachunek bankowy.

Pismo MRR - odsetki od transz dofinansowania przekazywanych na wyodrębniony rachunek bankowy


 
 

2010-07-23
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące kwalifikowania uczestników do projektu outplacementowego


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące możliwości kwalifikowania do projektu outplacementowego osób, których umowy o pracę na czas określony zostały rozwiązane wraz z upływem terminu, na jaki były zawarte.

Pismo MRR - kwalifikowanie uczestników do projektu outplacementowego


 
 


 

2010-07-08
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące wnoszenia wkładu własnego w postaci wynagrodzeń


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące wnoszenia wkładu własnego w postaci wynagrodzeń w ramach Działania 9.4.

Pismo MRR - wnoszenie wkładu własnego w postaci wynagrodzeń w ramach Działania 9.4

  
 

 

2010-06-16
 

Wskazówki IZ dotyczące weryfikacji wniosków o płatność


 

Przedstawiamy wskazówki Instytucji Zarządzającej PO KL w sprawie weryfikacji wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Pismo Instytucji Zarządzającej - wskazówki do weryfikacji wniosków o płatność w ramach PO KL  
 

2010-05-17
 

Zwolnienie Beneficjentów z obowiązku załączania wyciągów bankowych do WBOP


 

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie IP w dn. 13.04.2010 r. oraz w związku ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wyrażonym w piśmie znak: DZF-IV-82252-159-RP/10 NK: 39004, z dnia 22.03.2010 r.  Instytucja Pośrednicząca stosownie wg. właściwości dla Beneficjentów Priorytetu VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podjęła decyzję o zwolnieniu wszystkich Beneficjentów z obowiązku załączania wyciągów bankowych do składanych Wniosków Beneficjenta o Płatność.

Powyższa decyzja dotyczy Wniosków Beneficjenta o Płatność składanych od dnia 14.05.2010 r.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z zapisami § 10 umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Pośrednicząca może wezwać do złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w szczególności do złożenia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów księgowych dotyczących Projektu.

Instytucja Pośrednicząca pragnie zaznaczyć, iż w związku z powyższym brak obowiązku składania wyciągów bankowych do składanych wniosków o płatność nie zwalnia z rzetelnego i poprawnego dokonywania zapisów w załączniku nr 1do wniosku o płatność w szczególności dotyczących dat zapłaty. 
 

2010-04-13
 

Zwolnienie z obowiązku załączania kopii wyciągów bankowych


 

W związku ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wyrażonym w piśmie znak: DZF-IV-82252-159-RP/10 NK: 39004, z dnia 22.03.2010 r.  Instytucja Pośrednicząca stosownie wg. właściwości dla beneficjentów priorytetu VIII oraz  IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podjęła decyzję o zwolnieniu z obowiązku załączania kopii wyciągów bankowych do składanych Wniosków Beneficjenta o Płatność dla beneficjentów należących do sektora finansów publicznych w rozumieniu zapisów art. 9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

 

Powyższa decyzja dotyczy Wniosków Beneficjenta o Płatność składanych od dnia 09.04.2010 r.

 

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z zapisami § 10 umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Pośrednicząca może wezwać do złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w szczególności do złożenia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów księgowych dotyczących Projektu. 
 

2010-04-08
 

Wyjaśnienia IZ PO KL dotyczące zasady konkurencyjności


 

Przedstawiamy wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące stosowania zasady konkurencyjności w projektach PO KL.

Z pełną treścią pisma można zapoznać się klikając w poniższy link:

 

Wyjaśnienia IZ PO KL dot. stosowania zasady konkurencyjnosci w projektach PO KL 
 

2010-02-03
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące kosztów zarządzania w projektach PO KL


 

W związku z wejściem w życie zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz Zasad finansowania PO KL, przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące kosztów zarządzania w projektach. 

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące kosztów zarządzania w projektach PO KL. 
 

2009-12-30
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące zwrotu środków nie wydatkowanych przez beneficjentów.


 

W związku z wejściem w życie z początkiem 2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiamy pismo Instytucji Zarządzającej dotyczące zwrotu środków jakie nie zostały wydatkowane przez beneficjentów do 31 grudnia 2009 r. 
Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące zwrotu środków nie wydatkowanych przez beneficjentów
- plik .PDF 
 

2009-11-30
 

Informacja dotycząca zwrotu środków z dotacji rozwojowej


 

Przedstawiamy informację dotyczącą zwrotu środków z dotacji rozwojowej, które nie zostaną wydatkowane do końca bieżącego roku a zostały zgłoszone przez beneficjentów do dnia 15 października br. 

Z pełną treścią pisma można zapoznać się klikając w poniższy link:

 

Informacja dotycząca zwrotu środków z dotacji rozwojowej - plik .PDF 
 

2009-11-02
 

Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania "klauzul społecznych" w zamówieniach publicznych


 

Przedstawiamy zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania "klauzul społecznych" w zamówieniach publicznych.

 

Z pełną treścią dokumentu można się zapoznać, klikając w poniższy link.

Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania "klauzul społecznych" w zamówieniach publicznych.

  
 

2009-10-30
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące zmiany zasad rejestrowania w Formularzu PEFS 2007


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL  dotyczące zmiany zasad rejestrowania w Formularzu PEFS 2007 uczestników projektów realizowanych w ramach PO KL.

 

Zmiana podyktowana została koniecznością dostosowania narzędzia do Zasad Systemu Sprawozdawczości PO KL i załącznika nr 2 do Wniosku o  Płatność "Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia".

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące zmiany zasad rejestrowania w Formularzu PEFS 2007 uczestników projektów realizowanych w ramach PO KL. 
 

2009-10-29
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące wydatkowania środków na gadżety


 

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące problemu wydatkowania środków na materiały informacyjno-promocyjne (gadżety).

Z pełną treścią pisma można zapoznać się klikając w poniższy link.

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące wydatkowania środków na gadżety 
 

2010-01-15
 

Zalecenie IZ PO KL dot. kontrasygnaty skarbnika


 

W załączeniu przekazujemy pismo Instytucji Zarządzającej PO KL do Instytucji Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL z zaleceniem niestosowania w konkursach ogłaszanych w ramach PO KL od dnia 15 stycznia 2010 roku w odniesieniu do beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych, składających wnioski o dofinansowanie lub mających pełnić funkcję partnera w projekcie wymogu formalnego dotyczącego obowiązku złożenia kontrasygnaty przez skarbnika/głównego księgowego w części V.Oświadczenie wniosku o dofinansowanie.     

Przekazane IP/IP2 zalecenie wynika z postulatów uproszczeń dotyczących PO KL zgłaszanych w ramach akcji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Proste fundusze".

 

Pismo IZ dot. kontrasygnaty.

  
 

2009-10-23
 

Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej dotyczące efektu zachęty


 

Przedstawiamy wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące weryfikacji spełnienia efektu zachęty.

Z pełną treścią pisma można zapoznać się, klikając w poniższy link:

Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące weryfikacji spełnienia efektu zachęty. 
 

2009-10-22
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące rozliczania wydatków ponoszonych w ramach cross-financingu


 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące rozliczania wydatków ponoszonych w ramach cross-financingu w przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej.

Pełna treść pisma znajduje się pod poniższym linkiem:

Stanowisko IZ - PO KL dotyczące rozliczania wydatków ponoszonych w ramach cross-financingu w przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej. 
 

2009-10-16
 

BGK - obowiązek dokonywania płatności w ramach PO KL


 

Przekazujemy pismo w sprawie przejęcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego z dniem 1 stycznia 2010 r. obowiązku dokonywania płatności w ramach PO KL wynikających z umów zawartych przed 1 stycznia 2010 r.
 

Pełna treść pisma znajduje się pod poniższym linkiem:

Pismo w sprawie przejęcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego z dniem 1 stycznia 2010 r. obowiązku dokonywania płatności PO KL

 

  
 

2009-10-12
 

Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej dotyczące efektu zachęty


 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi weryfikacji spełnienia efektu zachęty w ramach projektów objętych regułami pomocy publicznej, przedstawiamy wyjasnienia Instytucji Zarządzającej PO KL.

 

Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące weryfikacji spełnienia efektu zachęty - plik .PDF


 

2009-10-05
 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące standardu minimum

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące zagadnień związanych ze standardem minimum.

11 sierpnia br. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Zasady Równości Szans Kobiet i Mężczyzn PO KL dotyczące weryfikacji wniosków składanych w ramach PO KL pod kątem spełnienia standardu minimum. Podczas spotkania zostały omówione najważniejsze problemy z jakimi mają do czynienia członkowie KOP w trakcie oceny wniosków na podstawie standardu minimum.

Poniżej zamieszczamy pismo dotyczące ustaleń podjętych podczas w/w spotkania.

Załączniki: Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące standardu minimum 
 

2009-10-02
 

Zalecenia Instytucji Zarządzającej PO KL dot. Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL.


 

Zamieszczamy zalecenia Instytucji Zarządzającej PO KL z dnia 21 września 2009 r. w zakresie prawidłowości procedur przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL. 

Pismo IZ PO KL

Zalecenia Instytucji Zarządzającej PO KL w zakresie prawidłowości procedur przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL. 
 

2009-10-02
 

Dokument Instytucji Zarządzającej PO KL dot. zamówień publicznych


 

Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem dokumentu jest zagwarantowanie wprowadzenia mechanizmów, które pozwolą zminimalizować ryzyko występowania nieprawidłowości oraz odpowiednie ich wykrywanie i usuwanie w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Pismo Instytucji Zarządzającej

Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1 - Plan prac dotyczący każdego przetargu przeprowadzanego w projekcie realizowanym w ramach PO KL