AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

Europejski Fundusz Społeczny


Europejski Fundusz Społeczny 


Do głównych zadań EFS należy m.in. wsparcie polityki rynku pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, adaptacyjność i rozwój kadr, wyrównywanie szans na rynku pracy. Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu możliwe jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących, pomoc dla bezrobotnych w znalezieniu pracy i podniesieniu ich kwalifikacji, przeciwdziałanie dyskryminacji zawodowej 
(np. kobiet, które chcą być aktywne zawodowo), wsparcie przy poszukiwaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne. 
W związku z tym pomaga w pełni wykorzystać potencjał społeczny naszego kraju poprzez wzrost zatrudnienia, podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa oraz wsparcia dla budowy struktur administracyjnych państwa.

 

W oparciu o wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego organizowane są:

 

 • szkolenia,
 • warsztaty,
 • poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia i pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • staże dla młodzieży,
 • przygotowanie zawodowe dla osób bezrobotnych, a także spółdzielnie socjalne, Centra Integracji Społecznej.

 

Działania podejmowane w ramach EFS dotyczą:

 

 • wspierania osób – poprzez edukację i szkolenia zawodowe, pomoc w zatrudnieniu, tworzenie miejsc pracy,
 • wspierania struktur i systemów – poprzez poprawę systemu edukacji i szkoleń, modernizowanie usług związanych z zatrudnieniem, integrowanie systemu kształcenia ze światem pracy, tworzenie systemów przewidywania zapotrzebowań na rynku pracy,
 • zapewnienia dodatkowych środków – dla osób, które biorą udział
  w organizowanych programach, a które mają na utrzymaniu inne osoby, na rozwój dodatkowych umiejętności, umożliwienie dostępu do informacji o rynku pracy.