AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

Jak skorzystać z POKL


Jak skorzystać z POKL?

Jakie Projekty można realizować w ramach PO KL ?


Program Operacyjny Kapitał Ludzki przewiduje realizację wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem dwóch procedur:

 

 • procedury wyboru projektów konkursowych
 • procedury dofinansowania projektów systemowych


Czym jest projekt konkursowy?

 

Projekt składany jest w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Instytucję Pośredniczącą (IP/IP2) w oparciu o Plany Działania dla poszczególnych priorytetów PO KL, które są opracowywane na dany rok kalendarzowy. Wnioskodawcy składają swoją aplikację w określony w dokumentacji konkursowej sposób i w wyznaczonym czasie. Nabór wniosków o dofinansowanie jest publiczny i ma charakter konkursu otwartego lub konkursu zamkniętego. W konkursie otwartym wnioski przyjmowane i oceniane są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego decyzją IOK. Konkurs zamknięty organizowany jest cyklicznie. W tym konkursie określa się z góry jeden lub kilka następujących po sobie terminów naboru wniosków. Wnioski konkursowe podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Czym jest projekt systemowy?

 

Koncepcja projektu systemowego polega na dofinansowaniu środkami dostępnymi w ramach programu operacyjnego zadań realizowanych przez organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. Projekty systemowe dotyczą dofinansowania zadań publicznych realizowanych w sposób określony w odrębnych przepisach prawa (lub w wytycznych wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy) i przez jednostki wskazane w tych przepisach.

 

 

Priorytet VIII  - REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

 

Działanie 8.1  ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE:

 • Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe
 • Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe   
 • Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych 
 • Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe

 

Działanie 8.2  TRANSFER WIEDZY:

 

 • Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe
 • Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe

 

 

Priorytet IX -  ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH 

  

Działanie 9.1 - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY

 

 • Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - projekty konkursowe
 • Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe
 • Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe

 

Działanie 9.2  PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

 

Działanie 9.3  UPOWSZECHNIENIE FORMALNEGO KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 

 

Działanie 9.4  WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY

 

Działanie 9.5 ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH

 

Działanie 9.6 UPOWSZECHNIENIE UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH

 

 • Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych - projekty konkursowe
 • Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych - projekty konkursowe
 • Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych  w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji - projekty konkursowe


Ścieżka wniosku

 

 • Złożenie wniosku w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
 • Przekazanie wniosku do Wydziału Obsługi Projektów
 • Ocena formalna wniosku (poinformowanie beneficjenta listownie)
 • Ocena merytoryczna wniosku (poinformowanie beneficjenta listownie o wynikach oceny)
 • Przygotowanie umowy (przesłanie PRAWIDŁOWYCH załączników)
 • Podpisanie umowy
 • Wniesienie zabezpieczenia
 • Wypłata środków

 

WARTO ZAPAMIĘTAĆ !

 

Nie należy rozpoczynać pracy od wypełniania Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Pracę należy rozpocząć od opracowania  projektu, który jest punktem wyjściowym do wypełnienia GWA. 

Dobry projekt musi opierać się na dobrze zidentyfikowanym problemie oraz na poprawnie sformułowanych celach. 

Twój projekt musi zakończyć się konkretnym, mierzalnym efektem, który rozwiąże problem – przyczynę powstania projektu.