AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

PO KL dla młodych mieszkańców województwa łódzkiego


Jednym z najważniejszych współczesnych wyzwań stojących przed Europą jest poprawa sytuacji młodych osób na rynku pracy oraz intensywne wykorzystywanie pomocy finansowej i instrumentów UE w celu wspierania ich zatrudniania. Osoby w wieku 15-24 lata są przez to jedną z priorytetowych grup docelowych PO Kapitał Ludzki. Łącznie w ramach całego Programu udział w projektach rozpoczęło do końca 2011 r. blisko 1,6 mln osób młodych, co stanowi ok. 35% ogółu uczestników projektów. Dla województwa łódzkiego odsetek ten wyniósł 36,7%. Osoby te mogą korzystać z większości propozycji przewidzianych w Programie w ramach niemal wszystkich Działań i Poddziałań zarówno komponentu centralnego, jak i regionalnego. Są to zarówno projekty przeznaczone specjalnie dla nich, jak i przedsięwzięcia otwarte dla wszystkich. Można jednak wyróżnić najczęstsze formy wsparcia osób młodych w ramach komponentu regionalnego PO KL, mianowicie praktyki, prace interwencyjne i staże, dodatkowe zajęcia w szkołach o profilu zawodowym, warsztaty, szkolenia, kursy, studiapomoc psychologiczno-doradcza, a także pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe.

 

W ramach komponentu regionalnego dla tej grupy docelowej istotne znaczenie mają następujące Działania i Poddziałania:

  • Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
  • Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
  • Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
  • Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centrum pomocy rodzinie
  • Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
  • Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy
  • Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
  • Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego

 

Poniżej przedstawiamy bazę projektów skierowanych m.in. do osób w wieku 15-24 lata.

 

 

 

 

Aby skorzystać ze wsparcia oferowanego w ramach PO KL, wystarczy znaleźć projekt dla siebie i skontaktować się (telefonicznie, przez stronę internetową bądź osobiście) z instytucją realizującą dane przedsięwzięcie. Jej przedstawiciel wskaże warunki rekrutacji oraz poinformuje o dalszych krokach na drodze do uczestnictwa w projekcie. Projekt może realizować także szkoła zawodowa – samodzielnie bądź w partnerstwie. W takim przypadku należy kontaktować się z dyrekcją placówki edukacyjnej.

 

 

 

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA ZE WPARCIA OFEROWANEGO W RAMACH PO KL

 

Kluczem do stania się uczestnikiem projektu jest znalezienie projektu dla siebie. Można w tym celu skorzystać z „Mapy projektów EFS”. Jest to internetowa baza zawierająca informacje o wszystkich realizowanych aktualnie projektach dofinansowywanych z EFS. Działa na zasadzie wyszukiwarki, w której po określeniu kryteriów można w prosty sposób dotrzeć do projektów, które nas interesują.
 
 

Zachęcamy także do kontaktu z konsultantami:

 

Punktu Informacyjnego PO Kapitał Ludzki
Łódź, ul. Moniuszki 7/9 
tel.: 42 663 33 92
e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl 

 

Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 262/264
tel.: 42 29 10 317
e-mail: info_lodz@roefs.pl
www.lodz.roefs.pl
 
Regionalnego Ośrodka EFS w Piotrkowie Trybunalskim
Piotrków Trybunalski, ul. Dąbrowskiego 20
tel.: 44 647 12 53
e-mail: info_piotrkowtrybunalski@roefs.pl
www.piotrkowtrybunalski.roefs.pl
 
Regionalnego Ośrodka EFS w Sieradzu
Sieradz, ul. Pułaskiego 5
tel.: 43 656 91 91
e-mail: info_sieradz@roefs.pl
www.sieradz.roefs.pl
 
 
 

id="e2288d804a2cd0ee8c308e6c91f37843:NC9wb2tsL3JvZWZzeV9tYXBhX3g=" name="pokl/roefsy_mapa_"/>" />