AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

PO Kapitał Ludzki


Czym jest PO KL ?

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Głównym celem PO KL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej poprzez:

 

  • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
  • Zmniejszenie obszarów objętych wysokim poziomem bezrobocia
  • Poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce, czyli przystosowanie się do zmian zachodzących na rynku pracy
  • Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia poprzez organizowanie takich form edukacyjnych, które są odpowiedzią na zapotrzebowania rynku pracy.  
  • Wyrównywanie poziomu zatrudnienia na poszczególnych obszarach objętych programem.

 

PO KL składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.

Priorytety realizowane centralnie to:

 

I. Zatrudnienie i integracja społeczna;
II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących;
III. Wysoka jakość systemu oświaty;
IV. Szkolnictwo wyższe i nauka;
V. Dobre rządzenie;

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym:


VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
VII. Promocja integracji społecznej
VIII. Regionalne kadry gospodarki
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

Ponadto realizowany jest Priorytet X Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.