AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

Polityka horyzontalna


Polityki Horyzontalne

 

 

Polityka zrównoważonego rozwoju

Zasada zrównoważonego rozwoju ma charakter horyzontalny i w związku z tym będzie uwzględniana przy realizacji celu głównego oraz wszystkich celów strategicznych Programu.
Zasada zrównoważonego rozwoju będzie realizowana poprzez włączenie zagadnień z nią związanych do kształcenia i szkoleń współfinansowanych ze środków EFS. 


W szczególności działania realizowane w ramach PO Kapitał Ludzki będą przyczyniały się do:

 

 • podniesienia świadomości ekologicznej, zarówno wśród młodzieży, osób pracujących
 • bezrobotnych oraz przedsiębiorców
 • zapewnienia małym i średnim przedsiębiorcom doradztwa i innych usług w obszarze ekologii
 • zapewnienia szkoleń dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw
 • poprawy stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, również na obszarach skażonych ekologicznie i na peryferyjnych obszarach chronionych
 • wzmocnienia kwalifikacji kadr administracji rządowej i samorządowej 

 

 

 

 

Polityka równości szans

 

 

Jako cele na wszystkich etapach wdrażania funduszy strukturalnych Unia Europejska wskazuje zniesienie nierówności oraz zwalczanie wszelkich przejawów dyskryminacji, w tym m.in. ze względu na wiek, płeć, rasę i niepełnosprawność.

Równość szans jest w PO KL pojmowana nie tylko jako równość szans mężczyzn i kobiet, ale również jako jednakowy dostęp wszystkich osób do edukacji, informacji i zatrudnienia. Poprzez eliminację wszelkich barier fizycznych, finansowych, socjalnych czy psychologicznych, utrudniających lub zniechęcających do brania pełnego udziału w życiu społeczeństwa należy dążyć do umożliwienia wszystkim osobom czynnego uczestnictwa w rynku pracy i integracji z otoczeniem.

W tym kontekście niezwykle istotne jest budowanie otoczenia i tworzenie warunków do równoprawnego uczestnictwa tych osób w życiu społecznym i zawodowym.

 

Będzie ono realizowane w szczególności poprzez:

 

 • zwiększanie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych jako grupy znajdującej się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
 • ułatwianie dostępu do edukacji i podnoszenia lub zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby niepełnosprawne
 • rozwój usług wspierających, ułatwiających włączenie do rynku pracy
  (np. transportowych, opiekuńczych czy zapewnienie udziału asystentów i trenerów pracy)
 • poszerzanie dostępu do doradztwa, poradnictwa zawodowego, informacji i konsultacji
 • tworzenie przyjaznego systemu wsparcia oraz rozwijanie instrumentów o charakterze aktywizacyjnym.

 

 

 

 

Polityka innowacyjności 

 

 

Podejście innowacyjne jest traktowane jako jeden z instrumentów ułatwiających poszukiwanie nowych rozwiązań problemów rynku pracy i integracji społecznej, modernizację i dostosowanie polskich instytucji i organizacji do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, określanie i wdrażanie reform mających na celu realizację Strategii Lizbońskiej.

 

W ramach PO KL podejście innowacyjne jest rozumiane jako:

 

 • nastawienie na wsparcie nowych, nietypowych grup na rynku pracy oraz rozwiązanie problemu, który do tej pory nie był przedmiotem polityki państwa;
 • wykorzystanie nowych instrumentów w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów na rynku pracy, w tym adaptacja rozwiązań sprawdzonych w innych krajach, regionach czy też w innych kontekstach (np. w stosunku do innej grupy docelowej); w tej kategorii mieści się także rozwój, modyfikacja dotychczas stosowanych instrumentów w celu zwiększenia ich adekwatności, skuteczności i efektywności.

 

 

 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego

 

 

Zasada ta wdrażana w ramach PO Kapitał Ludzki ma przyczynić się w znaczący sposób do wzmacniania społeczeństwa opartego na wiedzy, poprzez rozwój zasobów ludzkich w drodze doskonalenia kwalifikacji zawodowych i dostosowania umiejętności do potrzeb rynku pracy.

 

Planowane działania, wspierane przez EFS, umożliwią rozwój odpowiednich kwalifikacji zawodowych, co w połączeniu z dostępem do nowych technologii wpłynie pozytywnie zarówno na sytuację pracowników, jak i pracodawców, stymulując wzrost zatrudnienia.

Sprostanie globalnej konkurencji wymaga upowszechnienia i rozwinięcia zróżnicowanych form kształcenia ustawicznego, w tym kształcenia z wykorzystaniem  Internetu (e-learning). W kontekście rozszerzania dostępu do edukacji i poprawy poziomu wykształcenia społeczeństwa niezwykle istotne jest także włączanie w proces edukacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

 

Priorytety rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce:

 

 1. zapewnienie powszechnego dostępu obywateli do usług telekomunikacyjnych
 2. przygotowanie społeczeństwa polskiego do przemian technicznych, społecznych i gospodarczych związanych z tworzeniem się społeczeństwa informacyjnego poprzez edukację informatyczną
 3. przygotowanie społeczeństwa do nowych uwarunkowań rynku pracy i nowych metod pracy oraz wykorzystanie zmian w tym zakresie do zwalczania bezrobocia powstałego w wyniku restrukturyzacji przemysłu i rolnictwa
 4. dostosowanie regulacji prawnych do wymagań szybkiego postępu technicznego i walka z przestępczością informatyczną, dostosowanie gospodarki narodowej do wymagań globalnej gospodarki elektronicznej poprzez wprowadzenie regulacji dotyczących gospodarki elektronicznej, publicznej i usprawnienie jej działania poprzez szersze zastosowanie teleinformatyki,
 5. rozwój nowoczesnych gałęzi przemysłu i wzrost jego innowacyjności w celu poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki
 6. zapewnienie wsparcia sektora nauki dla gospodarki elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego w celu lepszego wykorzystania szans i minimalizacji zagrożeń związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego

 

Społeczeństwo informacyjne w PO KL:

 

 • wzmocnienie społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez rozwój zasobów ludzkich w drodze doskonalenia kwalifikacji zawodowych i dostosowania umiejętności do potrzeb rynku pracy
 • przygotowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy do korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT), w tym internetu
 • otwarcie się przedsiębiorstw na nowe technologie poprzez poszerzenie wiedzy z zakresu nowych technologii (np. biotechnologie, nowe materiały, informatyka), umiejętności korzystania z  ICT, wiedzy o nowoczesnych formach zarządzania i organizacji
 • rozwój odpowiednich kwalifikacji zawodowych, co w połączeniu z dostępem do nowych technologii wpłynie pozytywnie na sytuację pracowników i pracodawców
 • upowszechnienie i rozwinięcie zróżnicowanych form kształcenia ustawicznego, w tym kształcenia z wykorzystaniem internetu (e-learning). Włączanie w proces edukacji (na każdym etapie) technologii informatycznych i komunikacyjnych, nauczyciele