AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

Co to jest projekt systemowy


Co to jest projekt systemowy

Co to jest projekt systemowy

Obok projektów konkursowych, indywidualnych PO Kapitał Ludzki umożliwia realizację projektów systemowych. W tym kontekście projekt systemowy jest jedną z formuł realizacji interwencji publicznej przewidzianej zapisami Programu. Zgodnie z Art. 28 Ust. 1 ppkt. 2 Ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju  z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2006 Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) projekty systemowe polegają na realizacji zadań publicznych przez podmioty działające na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie określonym przepisami prawa i dokumentami strategiczno - programowymi przyjętymi przez Radę Ministrów.  W odróżnieniu od projektów konkursowych projekty systemowe cechuje wyraźny kontekst strategiczny i powiązanie z obszarami realizowanej polityki rozwoju.

Na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL Beneficjentami projektów systemowych realizowanych
w ramach komponentu regionalnego PO KL mogą być jednostki  organizacyjne  samorządu  województwa wskazane  przez  Instytucję  Pośredniczącą  w  Planie działania PO KL.   

Opis projektu systemowego, podobnie jak w przypadku projektu konkursowego, zawarty jest we wniosku aplikacyjnym.

 

Jak dokonywany jest wybór projektów systemowych

Procedura wyboru projektu systemowego komponentu regionalnego PO KL jest podobna do procedury projektów konkursowych.

Propozycje projektów są zgłaszane do Planu Działań PO KL na dany rok. Umieszczenie propozycji projektu systemowego w Planie Działań nie oznacza jedna akceptacji jego realizacji.

Do kwietnia 2009 r. wnioski o dofinansowanie projektów systemowych były składane do akceptacji Instytucji Zarządzanej, gdzie poddawane były ocenie formalnej i merytorycznej, a następnie po zatwierdzeniu do realizacji  podpisywana była z Instytucją Zarządzającą Umowa o dofinansowanie.

Obecnie po 1 kwietnia 2009 r. zarówno ocena projektów systemowych jak i decyzja o zatwierdzeniu do realizacji spoczywa na IP.

W ramach procesu wyboru wniosku o dofinansowanie wyróżniamy dwie oceny:

  • Ocena formalna, która jest dokonywana przez jednego oceniającego, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku we właściwej instytucji.
  • Ocena merytoryczna, w której udział bierze ekspert oraz pracownik IP.

 

Opinia eksperta

Ekspert wyraża swoją opinię o wniosku o dofinansowanie na podstawie Karty oceny merytorycznej, tzn. opinia eksperta uwzględnia odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w Karcie. Opinia ta sporządzana jest przed dokonaniem oceny merytorycznej danego wniosku przez wyznaczonego do jego oceny pracownika IP. Opinia eksperta nie jest wiążąca i ma charakter pomocniczy dla osób dokonujących oceny merytorycznej danego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia opinii eksperta (lub części opinii eksperta) osoba, która dokonuje oceny danego wniosku jest zobowiązana do sporządzenia pisemnego uzasadnienia swojego stanowiska zawierającego rozbieżności pomiędzy dokonaną oceną a opinią eksperta. Ekspert wyraża swoją opinię w terminie wyznaczonym przez instytucję korzystającą z jego usługi.

 

Ocena przez pracownika IP

Ocena merytoryczna danego wniosku, jeśli  IP  tak postanowi,  może być dokonywana przez tę samą osobę, która dokonywała oceny formalnej. W  trakcie  oceny  wniosku  o  dofinansowanie  projektu  systemowego  uwzględnia  się zasady  dotyczące  bezstronności,  analogiczne  do  tych  obowiązujących  pracowników  Instytucji Organizującej Konkurs. W procesie oceny  wniosku  o  dofinansowanie  projektu  systemowego  przez  właściwą  instytucję stosowane  są  odpowiednio  kryteria formalne, merytoryczne i horyzontalne.  Podczas  oceny  spełniania powyższych kryteriów nie przyznaje się jednak punktów,  lecz stosuje się zasadę „0-1” (spełnia- nie  spełnia).  Ocena  projektu  systemowego  odbywa  się  przy  pomocy  Karty  oceny formalnej  projektu  systemowego  PO  KL  oraz  Karty  oceny  merytorycznej  projektu systemowego  PO  KL. Niespełnienie któregokolwiek  z  kryteriów  oceny  oznacza  konieczność  poprawienia  lub  uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego w wyznaczonym przez IP terminie. Ocena  merytoryczna trwa nie  dłużej  niż  21  dni  od  dnia zarejestrowania  wniosku  w  Krajowym  Systemie  Informatycznym  (KSI).

Projekt systemowy realizowany jest  na  podstawie  uchwały  (decyzji) Zarządu Województwa Łódzkiego, której załącznik zawiera elementy zgodne ze wzorem umowy o dofinansowanie określonym przez IZ. Ponadto załącznikiem  do  powyższej  uchwały  jest  zatwierdzony  wniosek  o dofinansowanie projektu.