AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

Kontrola Projektów


Forma i procedura kontroli

Dokładne zasady dotyczące kontroli znajdują się w Zasadach kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Kontrola realizacji projektu ma na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektu zgodnie z Umową/decyzją o dofinansowanie.

 

Sprawdzane jest także, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu oraz poniesione wydatki, które zostały przedstawione we Wniosku o płatność są zgodne ze stanem rzeczywistym, harmonogramem realizacji projektu, harmonogramem płatności oraz budżetem projektu.


Kontrole projektów przeprowadzane są zarówno w trakcie, jak i na zakończenie projektów. 

 

Kto przeprowadza kontrole?

 

  • Instytucja Zarządzająca,
  • Instytucja Pośrednicząca,
  • Instytucja Wdrażająca.

 


Kontrola projektów obejmuje kontrolę dokumentacji i kontrolę na miejscu.

 

Kontrola dokumentacji projektu

 

W ramach kontroli dokumentacji projektu odpowiednia instytucja weryfikuje informacje, które zawarto we Wniosku o płatność na temat wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu wraz z opisem postępu rzeczowego.


Szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji Wniosków o płatność zawarte zostały w dokumencie Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

Kontrola na miejscu projektu

 

Kontrola na miejscu projektu obejmuje wizytację w miejscu realizacji projektu oraz w siedzibie projektodawcy. Celem takiej kontroli jest weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu (np. w miejscu szkolenia, stażu, konferencji). Jednostki kontrolujące zobowiązane są do przeprowadzenia przynamniej jednej wizyty monitoringowej w ramach każdego jednego projektu wybranego do skontrolowania w danym roku. Wizyty monitoringowe powinny być przeprowadzane w miarę możliwości bez zapowiedzi.

 

Kontrole na zakończenie realizacji projektu

 

Po złożeniu do właściwej instytucji weryfikującej wniosku o płatność końcową, przeprowadzana jest kontrola na zakończenie realizacji projektu. Celem takiej kontroli jest potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego projektu, określonego w Umowie o dofinansowanie projektu i osiągnięcia celów projektu. Kontrola na zakończenie realizacji projektu polega na weryfikacji końcowego Wniosku o płatność oraz na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości całej dokumentacji związanej z realizacją projektu dostępnej w siedzibie kontrolującego. Kontrola taka może również obejmować kontrolę na miejscu, która powinna być przeprowadzana po złożeniu Wniosku o płatność, ale przed jego zatwierdzeniem.

 

Po pomyślnej kontroli na zakończenie projektu oraz pozytywnej weryfikacji Wniosku o płatność końcową można uznać, że projekt został zamknięty! Dopiero wtedy wykonany zostanie przelew środków na konto! Prezentacja z warsztat w ramach Łódzkiej Akademii PO KL: B03+ Kontrola projektów - marzec 2011 r.