AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

Pomoc publiczna w ramach PO KL


2012-12-06

 

Informacja dla beneficjentów udzielających pomocy publicznej

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. poz. 1221), zachęcamy do zapoznania się z ww. rozporządzeniem oraz prosimy o stosowanie obowiązków nałożonych w ww. rozporządzeniu na beneficjentów udzielających pomocy.

 

Pismo w sprawie aplikacji SHRIMP

 

 


 

2011-11-18

 

Definicja pracownika w kontekście realizacji projektu z pomocą publiczną

 

Przedstawiamy wyjasnienie IZ PO KL odnośnie interpretacji przepisu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL, dotyczącego definicji pracownika.

 

Wyjaśnienie IZ PO KL

 

 


 

2011-11-10

 

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL

 

Informujemy, iż w dniu 2 listopada 2011 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. nr 233, poz. 1381).

 

Rozporządzenie to wprowadza m.in. nową kategorię wydatków objętych pomocą de minimis w postaci preferencyjne oprocentowanych pożyczek.

 

Przepisy wchodzą w życie z dniem 10 listopada 2011 r.

 

Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL

 

 


 

2011-06-01
 

Pomoc publiczna w projektach zakładających spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej

  

Przedstawiamy stanowisko IZ PO KL dotyczące wystąpienia pomocy publicznej w projektach zakładających spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej, tj. uzyskanie zatrudnienia przez oktreślony procent uczestników projektu, którzy zostali przeszkoleni pod kątem potrzeb konkretnego pracodawcy.

 

Stanowisko IZ PO KL

 

 


 

 

2011-04-04
 

Opodatkowanie podatkiem VAT wkładu własnego w postaci gotówkowej

  

Przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wkładu własnego w postaci ogtówkowej, wnoszonego do projektu przez beneficjentów pomocy publicznej (przedsiębiorców).

 

Pismo MRR

 

 


 

 

2011-02-24
 

Pomoc publiczna na subsydiowanie zatrudnienia 

 

Przedstawiamy wyjaśnienie MRR dotyczące udzielania pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia.

 

Pismo MRR
 


 


 

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2011-02-10

 

Przedstawiamy pismo MRR z zestawieniem uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji dokumentu Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z samym podręcznikiem w wersji obowiązującej do 10 lutego 2011 r.

 

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - errata


 


 

 

Stosowanie rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej

2011-01-11

 

Przedstawiamy pismo MRR dotyczące zasad stosowania rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Pismo MRR
   

 

Materiały z grupy roboczej ds. pomocy publicznej przy IZ PO KL

04.01.2011 r.

Przedstawiamy materiały merytoryczne z ostatniego spotkania grupy roboczej ds. pomocy publicznej przy IZ PO KL, które odbyło się 22 grudnia 2010 r. w Warszawie, a także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych prez podmiot ubiegający sie o pomoc.

 

Notatka ze spotkania grupy roboczej ds. pomocy publicznej w ramach PO KL - 22 grudnia 2010 r.

 

Grupa robocza ds. pomocy publicznej w ramach PO KL - Prezentacja Power Point

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych prez podmiot ubiegający sie o pomoc

 


 


 

Rozporządzenie MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL

21.12.2010 r.

 

Publikujemy rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL z dnia 15 grudnia br.

 

Rozporządzenie to zastąpi od 21 grudnia br. obecnie obowiązujący program pomocowy z dnia 6 maja 2008 r.

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL z dnia 15 grudnia br.  

 

Zwolnienie Beneficjentów z obowiązku załączania oświadczeń o wkładzie w postaci wynagrodzeń

23.11.2010 r.

 


W celu uproszczenia realizacji projektów, w których występuje wkład prywatny w postaci wynagrodzeń pracowników skierowanych na szkolenia oraz ze względu na brak wymogu załączania do wniosku kserokopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, określonego umową o dofinansowanie projektu bądź wytycznymi PO KL, Instytucja Pośrednicząca dla Beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podjęła decyzję o zwolnieniu wszystkich beneficjentów z obowiązku załączania oświadczeń o wkładzie w postaci wynagrodzeń do składanych Wniosków Beneficjenta o Płatność.


Przedstawiona decyzja dotyczy wniosków składanych od dnia 22.11.2010.


Powyższa zmiana nie zwalnia jednak Beneficjenta z obowiązku gromadzenia kompletu dokumentów dotyczących rozliczenia wkładu prywatnego w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń. Wzór oświadczenia wraz z instrukcją jego wypełnienia znajdą Państwo poniżej.  

 

Pomoc publiczna

 

Na podstawie art. 87 ust. 1 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) można uznać, iż pomocą publiczną jest wsparcie udzielane przedsiębiorstwu, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki:


 

 • jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych
 • udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku
 • ma charakter selektywny
 • grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskim

 

Do kogo skierowana jest Pomoc Publiczna?

 

 • konkretnego i określonego podmiotu gospodarczego
 • grupy podmiotów działającej w określonym sektorze gospodarki
 • podmiotów gospodarczych działających w określonym regionie kraju
 • produkcji lub obrotu określonymi rodzajami towarów lub usług

 

Dla realizacji jakich celów udzielana jest Pomoc Publiczna ?

 

 • sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których poziom życia
  jest nienormalnie niski lub regionów, w których istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia
 • realizację projektów o ogólnoeuropejskim znaczeniu lub na zapobieżenie poważnym zakłóceniom w gospodarkach krajów członkowskich
 • ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej i konkurencji we Wspólnocie w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem
 • wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej i konkurencji we Wspólnocie
 • inne kategorie pomocy, jakie Rada może określić decyzją, stanowiącą większość kwalifikowaną, na wniosek Komisji

 

Beneficjentem pomocy publicznej może być:

 

 • każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu
 • podmioty sektora publicznego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

  

Pomoc Publiczna w Priorytecie VIII

 

Pomoc na szkolenia:

 

 • Szkolenia ogólne i specjalistyczne oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw (Poddziałanie 8.1.1);
 • Szkolenia dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu przedsiębiorstwa (Poddziałanie 8.1.2)

 

 

Rachunek bankowy dla wkładu prywatnego

 

Beneficjenci, którzy wnoszą do projektu wkład prywatny w postaci gotówki,  na potrzeby gromadzenia tego wkładu, powinni prowadzić osobny rachunek bankowy lub utworzyć subkonto. Informacja o numerze konta wkładu prywatnego powinna być dołączona do Wniosku Beneficjenta o płatność. Wydatki rozliczane jako wkład prywatny należy ponosić bezpośrednio z tego rachunku/subkonta. 

Powyższe ułatwi rozliczanie wkładu prywatnego oraz stanowić będzie o przejrzystości przepływów finansowych pomiędzy Beneficjentem a Beneficjentami Pomocy.

 

 

Wydatkowanie i rozliczanie wkładu prywatnego zebranego w gotówce

 

Beneficjenci wnoszący do projektu wkład w postaci gotówki mogą wydatkować zebrany wkład prywatny na wydatki dokumentowane jednym lub kilkoma dokumentami księgowymi (nie występuje konieczność dzielenia wszystkich wydatków zgodnie z intensywnością pomocy).  

Istotne jest, aby zebrany od Beneficjentów Pomocy wkład prywatny był wydany na zobowiązania związane z kategoriami wskazanymi we Wniosku o dofinansowanie jako objęte pomocą publiczną. IP rekomenduje, aby wydatkowanie i rozliczanie wkładu prywatnego następowało sukcesywnie w trakcie realizacji projektu, nie zaś we wniosku końcowym. Ważne jest, aby całkowity wkład prywatny wniesiony przez beneficjenta pomocy był zgodny z intensywnością pomocy na etapie końcowego rozliczenia projektu.

 

Efekt zachęty

 

Efekt zachęty został uregulowany w art. 8 Rozporządzenia Komisji WE nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. U. L 214, z 9.08.2008). Przedsiębiorcy, których efekt zachęty dotyczy muszą wskazać i uzasadnić spełnienie jednego lub więcej z poniższych kryteriów:

a) znaczące zwiększenie rozmiaru projektu/działania dzięki środkowi pomocy;

b) znaczące zwiększenie zasięgu projektu/działania dzięki środkowi pomocy;

c) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt/działanie dzięki środkowi pomocy;

d) znaczące przyspieszenie zakończenia projektu lub działania;

e) w przypadku braku pomocy projekt nie zostałby zrealizowany w danym obszarze objętym pomocą.

Wskazane jest aby uzasadnienie spełnienia efektu zachęty zawierało nie tylko dane opisowe ale i liczbowe obrazujące zwiększenie rozmiarów projektu, podwyższenie opłacalności inwestycji itp.

 

 

Dokumenty:

 

Pomoc Publiczna - akty prawne - archiwum .7z - wersja archiwalna

 

 

Pomoc Publiczna - oświadczenie o wynagrodzeniach - archiwum .7z - wersja archiwalna

 

Komunikat Komisji – Kryteria analizy zgodności pomocy państwa na szkolenia w sprawach podlegających zgłoszeniu indywidualnemu

 

Pismo MRR dotyczące weryfikacji spełnienia efektu zachęty w ramach projektów objętych regułami pomocy publicznej

 

 

Prezentacja ze szkolenia w ramach Łódzkiej Akademii PO KL: B01+ Rozliczanie projektów z pomocą publiczną - kwiecień 2011 r.