AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

Promocja projektów


Promocja Projektów

Promocja to oddziaływanie na odbiorców, polegające na przekazaniu im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat produktów, usług oraz samej firmy, w celu wykreowania jej uprzywilejowanej pozycji na rynku.

 

Co oznacza "obowiązek informacyjny" po stronie beneficjenta?

 

Głównym obowiązkiem beneficjentów jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej.

 

Dotyczy to wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Od kiedy beneficjent musi realizować obowiązki informacyjne?

 

Wymóg ten obowiązuje beneficjentów od momentu podpisania umowy o dofinansowanie oraz dotyczy również beneficjentów, którzy rozpoczęli realizację projektu przed podpisaniem umowy. 

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu powinny spełniać wymogi dot. oznaczania projektów, tak by później wydatki dotyczące tych działań uwzględnione we wniosku o płatność mogły zostać uznane za kwalifikowalne.

 

Cele działań informacyjnych i promocyjnych PO KL

 

Głównym celem długofalowym działań informacyjnych i promocyjnych jest wspieranie realizacji celów zawartych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz zbudowanie spójnego i pozytywnego wizerunku Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cele ogólne:

 

 • podniesienie świadomości społecznej o Europejskim Funduszu Społecznym
 • upowszechnienie korzyści płynących z wykorzystania środków unijnych oraz z integracji z Unią Europejską
 • wsparcie beneficjentów w procesie pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez profesjonalną informację, motywację, doradztwo
 • stworzenie sprawnego systemu komunikacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie PO KL

 

Cele szczegółowe:

 

 • stworzenie odpowiedniego zaplecza technicznego umożliwiającego skuteczną, jednolitą i spójną komunikację z otoczeniem,
 • uproszczenie języka komunikatów i ujednolicenie ich formy,
 • zapewnienie obecności informacji o roli UE w zakresie udzielania pomocy w ramach projektów PO KL
 • zidentyfikowanie kanałów przekazu informacji i dotarcie ze szczegółową i dobraną do specyficznych potrzeb informacją o środkach dostępnych w ramach EFS do wszystkich grup potencjalnych beneficjentów,
 • zapewnienie, by beneficjenci ostateczni byli poinformowani, że korzystają z projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • zwiększenie przejrzystości działań Unii Europejskiej i instytucji uczestniczących
  w realizacji PO KL,
 • zapewnienie beneficjentom właściwej informacji o produktach w ramach poszczególnych priorytetów PO KL w celu umożliwienia im skutecznego aplikowania o środki.

 

Grupy docelowe kampanii informacyjnych i promocyjnych:

 

 • Opinia publiczna,
 • Instytucje uczestniczące w realizacji programu, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetu i Podkomitetów Monitorujących,
 • Beneficjenci (projektodawcy) i potencjalni beneficjenci,
 • Uczestnicy projektów i potencjalni uczestnicy projektów, w tym m.in. bezrobotni, osoby pracujące, osoby dyskryminowane na rynku pracy, osoby niepełnosprawne, młodzież (w szczególności uczniowie i studenci), kadra naukowa i akademicka, przedsiębiorcy, inni,
 • Media,
 • Decydenci oraz inni multiplikatorzy informacji, w tym lokalni i regionalni liderzy.

 

 


 

 

Informujemy, że w 2011 r. IZ PO KL udostępniła raport końcowy z badania "Ocena zakresu wykorzystania materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżetów) w projektach realizowanych przez beneficjentów w ramach PO KL". Wszystkim obecnym i przyszłym beneficjentom Programu zwracamy szczególną uwagę oraz prosimy o wdrożenie następujących rekomendacji z przedmiotowego badania (str. 95 raportu):

 

I – rodzaj kupowanych w projektach gadżetów musi być powiązany z celami projektu

II – zamawiane gadżety powinny być ekologiczne

III – zakup gadżetów w drodze zamówień publicznych z wykorzystaniem klauzul społecznych oraz zakup gadżetów produkowanych przez podmioty ekonomii społecznej, czy też osoby niepełnosprawne.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z raportem w całości: Ocena zakresu wykorzystania materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżetów) w projektach realizowanych przez beneficjentów w ramach PO KL

 

 


 

 

Przedstawiamy aktualną prezentację z warsztatu w ramach Łódzkiej Akademii PO KL "B04+ Promocja projektów" - stan: marzec 2011 r.