AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

Prawo Zamówień Publicznych


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na stronie Urzędu Zamówień Publicznych

  

 

 


 

 

Wzór umowy o dofinansowanie

 

Przedstawiamy obowiązujący wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL z zaznaczonymi zapisami dotyczacymi obowiązku stosowania przez Beneficjenta zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w trakcie realizacji projektu.

 

wzór umowy o dofinansowanie - 2011 r.

 


 
 

Dokument Instytucji Zarządzającej PO KL dot. zamówień publicznych


 

W 2009 r. Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem dokumentu jest zagwarantowanie wprowadzenia mechanizmów, które pozwolą zminimalizować ryzyko występowania nieprawidłowości oraz odpowiednie ich wykrywanie i usuwanie w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Pismo Instytucji Zarządzającej

 

Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Załącznik nr 1 - Plan prac dotyczący każdego przetargu przeprowadzanego w projekcie realizowanym w ramach PO KL

 

 


 

 

Kurs euro oraz kwoty wartości zamówienia 

 

Informujemy, że 1 stycznia 2012 r. weszły w życie dwa rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów stosowane w trakcie procedur przetargowych.

 

Zgodnie z rozporządzeniem  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, kurs złotego w stosunku do euro będzie wynosił 4,0196.

 

Natomiast, stosownie do treści rozporządzenia w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, tzw. progi unijne będą równe wyrażonej w złotych równowartości kwoty:

 • dla zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej:
          130.000 euro - dla dostaw lub usług,
          5.000.000 euro - dla robót budowlanych;
 • dla zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających innych niż wyżej wymienieni, z wyjątkiem zamówień sektorowych:
          200.000 euro - dla dostaw lub usług,
          5.000.000 euro - dla robót budowlanych.
 • dla zamówień sektorowych:
          400.000 euro - dla dostaw lub usług,
          5.000.000 euro - dla robót budowlanych.
 • dla konkursów:
          przeprowadzanych przez zamawiających sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - 130.000 euro;
          przeprowadzanych przez zamawiających innych niż wyżej wymienieni i nieprzeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych - 200.000 euro;
          przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych - 400.000 euro.

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

 

 


 

 

Zalecenia Instytucji Pośredniczącej dotyczące prawidłowego udzielania zamówień w trakcie realizowanych projektów w ramach PO Kapitał Ludzki

 

Instytucja Pośrednicząca przypomina, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (Rozdział 3, Sekcja 3.1.3 Przejrzystość i konkurencyjność wydatków) Beneficjenci zobowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przy udzielaniu zamówień w ramach projektu, zobligowani są do stosowania wyżej wymienionej ustawy, a także Zasad dotyczących prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS, stanowiących załącznik nr 1 do Wytycznych.

 

Celem niniejszych Zasad jest zagwarantowanie wprowadzenia mechanizmów, które pozwolą zminimalizować ryzyko występowania nieprawidłowości oraz odpowiednie ich wykrywanie i usuwanie w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS precyzują takie kwestie, jak:

 • Dokumentowanie wyboru trybu udzielenia zamówienia – w szczególności w przypadku trybu innego niż podstawowy,
 • Planowanie postępowania – w szczególności możliwość skracania terminów,
 • Planowanie prac,
 • Zapewnienie zasad konkurencyjności i przejrzystości wynikających z prawa wspólnotowego – w szczególności w zakresie prawidłowego szacowania wartości przedmiotu zamówienia,
 • Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia / opisu przedmiotu zamówienia,
 • Ocenę ofert,
 • Poufność procesu udzielania zamówienia – w szczególności w zakresie poufności przygotowywania określonych dokumentów do momentu oficjalnego ich opublikowania (np. treści specyfikacji),
 • Analizę potrzeb kadrowych,
 • Zarządzanie zakupami dostaw i usług w ramach projektu.

 

Beneficjenci zobowiązani są archiwizować dokumenty przygotowane w oparciu o Zasady wraz z dokumentacją przetargową.

 

Stosowanie Zasad jest weryfikowane przez Instytucję Pośredniczącą w trakcie kontroli projektu w siedzibie beneficjenta. Kontroli podlega w szczególności udokumentowanie i uzasadnienie wyboru trybu innego niż tryby podstawowe oraz prawidłowość ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

 

Instytucja Pośrednicząca przypomina również, że zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub Zasad dotyczących prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS, IP może dokonywać korekt finansowych, zgodnie z dokumentem „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”.

 

Instytucja Pośrednicząca zachęca także do zapoznania się z Wynikami  przeprowadzonych w 2011 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zamieszczonymi na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. Opracowanie zawiera również przykłady naruszeń stwierdzonych w toku kontroli.

 

 


 

 

Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania "klauzul społecznych" w zamówieniach publicznych


 

Przedstawiamy zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania "klauzul społecznych" w zamówieniach publicznych.

 

Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania "klauzul społecznych" w zamówieniach publicznych.

 

 


 

 

Niezastosowanie kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 

Przedstawiamy wyjasnienie IZ PO KL nt. konsekwencji niezastosowania przez beneficjentów kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) do opisu przedmiotu zamówienia realizowanego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

Wyjaśnienie IZ PO KL

 

 
Usługi szkoleniowe a Prawo Zamówień Publicznych

 

 

Przedstawiamy opinię prawną na temat udzielania zamówien publicznych na usługi szkoleniowe, opublikowaną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych. 


 

 

Informator UZP

 

Polecamy lekturę najnowszego numeru  Informatora UZP (styczeń 2014 r.)

 

 

 


 

 

Limit łącznego zaangażowania w realizację zadań w projektach NSRO

 

Przedstawiamy wyjaśnienie IZ PO KL dotyczące zapisu zawartego w podrodz. 4.5 pkt 7 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w kontekście zasady uczciwej konkurencji w przypadku wyłaniania personelu projektu w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 

Wyjaśnienie IZ PO KL

 

 


 

 

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia PZP

 

Informujemy, że w listopadzie 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało zaktualizowaną wersję dokumentu "Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE". Wprowadzone w dokumencie zmiany spowodowane były koniecznością dostosowania jego treści do znowelizowanej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, doprecyzowania budzących wątpliwości zapisów Instrukcji i części tabelarycznej dokumentu, zaktualizowania podstaw prawnych oraz usunięcia części zapisów, w tym fragmentów zdezaktualizowanych oraz powtarzających się.

 

Instrukcja wymierzania korekt finansowych za naruszenie PZP

 

Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych

 

 

 


  

 

 

Kwalifikowanie usług kierownika lub koordynatora projektu

 

 

Przedstawiamy pismo Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące kwalifikacji usług polegających na pełnieniu funkcji kierownika / koordynatora projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej do usług edukacyjnych i szkoleniowych.

 

 

Pismo UZP

 

 


 

 

Dostawa zestawów komputerowych

 

 

Przedstawiamy Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych.

 

 

Rekomendacje Prezesa UZP

 

 


 

 

Interpretacja przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

Przedstawiamy dokument przyjęty 18 listopada 2010 r. przez Komuitet Rady Ministrów Wytyczne dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę.

 

 

Wytyczne UZP 

 

 

 


 

 

Prawo Zamówień Publicznych w projektach PO KL – materiały ze spotkania informacyjnego 

 

W dniu 17 marca br. na Sali Obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące najważniejszych kwestii związanych ze stosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach finansowanych ze środków pochodzących z PO Kapitał Ludzki.

 

Poniżej zostały zamieszczone materiały merytoryczne ze spotkania:

 

Omówienie ustawy Prawo Zamówień Publicznych    

 

Zagadnienia problemowe w stosowaniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 
 


 

 

Finansowanie wynagrodzeń nauczycieli w ramach PO KL

  

Przedstawiamy wyjaśnienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące finansowania wynagrodzeń nauczycieli w ramach PO KL.

 

Pismo MRR