AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

Sprawozdawczość


W ramach PO KL wyróżniamy 4 poziomy sprawozdawczości: poziom programu, priorytetu, działania i projektu. Obowiązki Beneficjenta dotyczą jedynie poziomu projektu i określone są w umowie o dofinansowanie projektu. Sprawozadwczość w ramach projektu polega na przygotowywaniu przez Beneficjenta wniosku o płatność w części sprawozdawczej (załącznik nr 2 do wniosku Beneficjenta o płatność) i skałdaniu go w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu do IP.

 

 

Z punktu widzenia Beneficjanta jest to niezwykle istotny etap ponieważ dopiero pozytywnie i w całości zatwierdzony wniosek o płatność, łącznie z częścią sprawozdawczą, jest podstawą do przekazania Beneficjentowi kolejnych transz.Poprawne wypełnienie wniosku o płatność oraz terminowe złożenie go w Instytucji Pośredniczącej (IP) pozwalają na sprawne przelewanie środków na konto Beneficjenta i zachowania płynności finansowej w ramach projektu.Wniosek o płatność łączy w sobie informacje na temat wydatków finansowych poniesionych w ramach projektu z opisem działań, w związku z którymi wydatki te zostały poniesione.IP przyjmuje i weryfikuje wnioski o płatność złożone przez Beneficjentów w ramach realizowanych projektów. Na podstawie informacji zawartych w części sprawozdawczej (załącznik nr 2 do wniosku Beneficjenta o płatność) zweryfikowanych i zatwierdzonych wniosków o płatność IP sporządza sprawozdania z realizacji poszczególnych Działań i Priorytetów.Wniosek o płatność składany przez Beneficjenta do IP musi zawierać w części sprawozadwczej informacje dotyczące:
- postępu rzeczowo - finansowego realizacji projektu wraz ze wskaźnikami realizacji projektu za dany okres rozliczeniowy;
- problemów i trudności we wdrażaniu projektu wraz z podjętymi środkami zaradczymi;
- prognozy realizacji projektu w kolejnym okresie sprawozadwczym, w tym płatności na kolejne kwartały uwzględniające cały okres realizacji projektu;
- zgodności z politykami wspólnotowymi i prawem wspólnotowym.Terminy składania przez Beneficjenta wniosków o płatność z częścią sprawozdawczą określone są w umowie o dofinansowanie realizacji projektu. Dokumenty nie mogą być jednak składane rzadziej niż raz na trzy miesiące. Beneficjent ma 30 dni na złożenie wniosku o płatność końcową od dnia określonego w umowie o dofinansowanie projektu jako termin zakończenia realizacji projektu.Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Beneficjent zobobiązany jest do przekazania do IP w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach realizowanego proejktu. Dane osobowe nie będą zbierane w projektach o charakterze badawczym i informacyjno-promocyjnym.

                                                                                        

Jak wyglądają dokumenty sprawozdawcze ?

 

Dokumenty sprawozdawcze sporządzane są w oparciu o wzory formularzy określone przez Instytucję Zarządzającą we współpracy z Instytucjami Pośredniczącymi.

 

Formularze wraz z instrukcjami znajdują się na stronie internetowej http://www.efs.gov.pl/szukaj/strony/Results.aspx?k=sprawozdawczo%C5%9B%C4%87.

 

Poza tym w ramach systemu funkcjonują następujące dokumenty sprawozdawcze, przygotowywane tym razem przez IP / IP2:

  • informacja miesięczna z realizacji PO KL, umożliwiająca bieżące monitorowanie postępów jego wdrażania - sporządzana na poziomie Działania, Priorytetu i Programu,
  • sprawozdanie okresowe: półroczne, roczne oraz końcowe, sporządzane na poziomie Działania, Priorytetu i Programu.

 

 

Więcej informacji o sprawozdawczości w ramach PO KL znajduje się w dokumencie Zasady systemu sprawozadwczości PO KL 2007-2013. Natomiast bieżące sprawozdania z realizacji PO KL w województwie łódzkim w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX mogą znaleźć Państwo w zakładce "Dokumenty" / "Sprawozdania z realizacji".