AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

Wniosek o płatność


Wniosek o płatność

 

 

 

Rozliczanie projektu w ramach PO KL następuje za pomocą wniosku beneficjenta o płatność.

 

We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym obowiązuje zasada, zgodnie z którą postęp rzeczowy powinien korespondować z przedstawionymi wydatkami.

  

 

W jakim celu składany jest Wniosek o płatność? 

 

  • Rozliczenie transz dotacji rozwojowej otrzymanych przez beneficjenta.
  • Rozliczenie wydatków poniesionych przez pozostałych beneficjentów (w tym np. Instytucje Pośredniczące), którzy sami zapewniają środki na realizację projektu. 
  • Rozliczenia wydatków w ramach Pomocy Technicznej PO KL.

 

Kiedy beneficjent otrzyma środki?

 

  • Wypłata pierwszej transzy dotacji rozwojowej jest dokonywana na podstawie umowy i załączonego do niej harmonogramu płatności, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. W związku z powyższym Beneficjent nie składa wniosku o płatność celem otrzymania pierwszej płatności.
  • Płatność kolejnej transzy dotacji rozwojowej dla beneficjenta następuje w terminie wskazanym w umowie, ale nie później niż 20 dni roboczych od dnia zatwierdzenia Wniosku Beneficjenta o Płatność.

 

W przypadku, gdy w ramach projektu dokonywana jest kontrola, termin weryfikacji ulega przesunięciu do dnia przekazania przez Beneficjenta do IP podpisanej informacji pokontrolnej lub daty odmowy jej podpisania.

 

Każda weryfikacja Wniosku Beneficjenta o płatność powinna być:

 

  • przeprowadzona zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”;
  • udokumentowana w formie listy kontrolnej.

 

Co zrobić, gdy zostaną stwierdzone błędy we wniosku o płatność?

 

Instytucja Pośrednicząca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa go do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

W szczególności Instytucja Pośrednicząca może wezwać Beneficjenta do złożenia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów księgowych dotyczących projektu.

 

Na co zwrócić uwagę podczas monitorowania prawidłowej realizacji projektu?

 

  • Na przesunięcia środków pomiędzy zadaniami projektu.
  • Czy wydatki zostały faktycznie poniesione tj. potwierdzone stosownymi dokumentami załączonymi do WBoP (wyciągi bankowe lub raporty kasowe)?
  • W przypadku uznania przez IP wydatku za niekwalifikowalny bądź ujęciu wydatku w tabeli korekty finansowe WBoP czy do Wniosku Beneficjenta o Płatność został załączony wyciąg bankowy z wpłatą na konto projektu środków w/w wydatku niekwalifikowalnego?

 

 


 

 

Naliczanie odsetek za nieterminowe złożenie WBoP


Przedstawiamy pismo MRR dotyczące naliczania odsetek na mocy art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za nieterminowe złożenie Wniosku o Płatność.

 

Pismo MRR

 

 


 

 

Materiały pomocnicze wspierające sporządzanie WBoP

  

W celu ułatwienia sporządzania prawidłowych Wniosków beneficjenta o płatność, Departament ds. PO Kapitał Ludzki oddaje do Państwa dyspozycji materiały pomocnicze, wspierające sporządzanie WBoP. Zachęcamy wszystkich beneficjentów do zapoznania się z przygotowanymi dokumentami przed złożeniem ostatecznej wersji Wniosków do Instytucji Pośredniczącej. Dokumenty te wyznaczają standardy wniosku o płatność, jakie podlegają zatwierdzeniu w Instytucji Pośredniczącej Województwa Łódzkiego.

 

Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność (plik .pdf)

 

Materiał pomocniczy dotyczący prawidłowego zgłaszania zmian do harmonogramu płatności  (plik .pdf)

 

 


 

 

Informacje o aktualnej wersji Generatora Wniosków Płatniczych znajdują się pod tym linkiem.

Prezentacja z warsztatu w ramach Łódzkiej Akademii PO KL: B02+ Wniosek Beneficjenta o płatność - kwiecień 2011 r.

 

 


 

 

 

  

stan: luty 2011 r.