AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

Zasady finansowania PO KL


Zasady finansowania PO Kapitał Ludzki

 

 

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) przekazywane przez Komisję Europejską (KE) jako zaliczki, płatności okresowe wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony w euro, a następnie – po ich przewalutowaniu na PLN – przekazywane są na centralny rachunek dochodów budżetu państwa na podstawie dyspozycji Ministra Finansów i stanowią budżet państwa. Instytucją właściwą dla otrzymywania płatności dokonywanych przez Komisję Europejską jest Ministerstwo Finansów.

 

 

Środki na finansowanie projektów PO KL pochodzą ze źródeł krajowych, tj. budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz innych środków publicznych tj. funduszy celowych.

 

Z punktu widzenia przekazywania środków w ramach PO KL wyróżniamy:

 

 

1) komponent centralny, w którym co do zasady Instytucje Pośredniczące/Instytucje Wdrażające (Instytucje Pośredniczące II stopnia) zabezpieczają środki na realizację Priorytetu/Działań w ramach limitów wydatków budżetu państwa ujętych w częściach budżetowych poszczególnych dysponentów.

 

 

2)komponent regionalny, w którym wydatki dla Instytucji Pośredniczących na realizację priorytetów są planowane w części budżetowej Ministra Rozwoju Regionalnego i przekazywane w formie dotacji rozwojowej (z wyjątkiem wydatków ponoszonych przez beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi).

 

 

Zasady zabezpieczania środków oraz/lub ich przekazywania (w przypadku komponentu regionalnego) w ramach PO KL określone są w Porozumieniu pomiędzy IZ i IP, które wskazuje m.in. informację o środkach finansowych na realizację komponentu regionalnego/Priorytetu oraz zadania IP. Dodatkowo w przypadku komponentu regionalnego wysokość dotacji rozwojowej dla samorządu województwa jest określana w kontrakcie wojewódzkim a zasady jej przekazywania – w odrębnej umowie zawieranej corocznie pomiędzy IZ a samorządem województwa.

 

 

Środki na dofinansowanie komponentu regionalnego zapewnione są w:

  • budżecie środków europejskich na finansowanie EFS oraz
  • części budżetowej Ministra Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie projektów.

 

 

Łączna wysokość środków dofinansowania komponentu regionalnego na cały okres programowania wskazana jest w kontrakcie wojewódzkim zawartym pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a samorządem województwa (w przypadku województwa łódzkiego są to ponad 504 mln euro).

 

 

Podstawą dokonania płatności dla beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą została zawarta umowa o dofinansowanie / wydana decyzja o dofinansowaniu projektu oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności. Do wydawania zgody na dokonywanie płatności, właściwa IP / IP2 jest upoważniana przez Ministra Rozwoju Regionalnego jako dysponenta środków w ramach komponentu regionalnego. Upoważnienia dla instytucji w ramach danego województwa co do zasady wydawane są corocznie do wysokości limitu, którym dany region dysponuje zgodnie z ustawą budżetową na dany rok. Należy jednak zaznaczyć, że upoważnienie dysponenta będzie wydawane oddzielnie dla zarządu województwa (w części środków, dla których urząd marszałkowski jest IP oraz na wszystkie projekty własne samorządu województwa) oraz dla każdej innej instytucji (jednostki organizacyjnej samorządu województwa) pełniącej rolę IP/IP2, zatem konieczne będzie ustalenie przez każdą IP podziału kwoty zgłoszonej do projektu ustawy budżetowej dla danego województwa na ww. instytucje uczestniczące we wdrażaniu PO KL w danym województwie.

 

 

Zmiany limitów dla zarządu/poszczególnych instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego wymagają zmiany upoważnienia wydawanego przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

 

 

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapital Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r. z uwzględnieniem erraty z dnia 8 lutego 2011 r.