AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

RO EFS w województwie łódzkim


Informujemy, iż z dniem 31 grudnia 2014 r. swoją działalność zakończyły Regionalne Ośrodki EFS w Łodzi, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim.


W związku z powyższym informacje nt. PO KL (po 31 grudnia 2014 r.) będzie można uzyskiwać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, ul. Moniuszki 7/9, tel.: 042 663 33 92, e-mail: GPILodz
@lodzkie.pl oraz na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl .

 

 


 

Wyniki konkursu na wybór instytucji pełniących rolę RO EFS w Łodzi / Piotrkowie Trybunalskim / Sieradzu
2011-02-10

 

W odpowiedzi na ogłoszony 21 grudnia 2010 r. konkurs na wybór instytucji pełniących role Regionalnych Ośrodków EFS wpłynęło w sumie 7 ofert, które zostały poddane ocenie formalnej, w tym na poszczególne obszary złożono:

 

  1. Sieradz (obszar nr 13) – 1 oferta,
  2. Piotrków Trybunalski (obszar nr 14) – 2 oferty,
  3. Łódź (obszar nr 15) – 4 oferty.

 

Oferty podlegały ocenie formalnej i merytorycznej na posiedzeniach Komisji Oceny Ofert, które odbyły się w dniach 22-29 grudnia 2010 roku.

 

Pozytywną ocenę formalną uzyskały trzy oferty.

 

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej poszczególne oferty uzyskały następujące liczby punktów:

  • Fundacja Studiów Europejskich, Instytut Europejski w Łodzi (lider projektu) w porozumieniu z Piotrkowskim Stowarzyszeniem Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej „Euro-Centrum”: 91,5 pkt (obszar nr 14),
  • Fundacja Studiów Europejskich, Instytut Europejski w Łodzi: 88,75 pkt (obszar nr 15),
  • Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu: 79,5 pkt (obszar nr 13).

 

W związku z powyższym instytucjami pełniącymi funkcje RO EFS w województwie łódzkim w latach 2011-2014 zostały:

 

  • Fundacja Studiów Europejskich, Instytut Europejski w Łodzi (lider projektu) w porozumieniu z Piotrkowskim Stowarzyszeniem Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej „Euro-Centrum”: Ośrodek w Piotrkowie Trybunalskim,

 

ul. Dąbrowskiego 20 

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 649 76 62 
http://www.piotrkowtrybunalski.roefs.pl

 

  • Fundacja Studiów Europejskich, Instytut Europejski w Łodzi: Ośrodek w Łodzi

   

ul. Piotrkowska 262/264
90-361, Łódź

tel. 42 29 10 317

fax. 42 63 70 586

www.lodz.roefs.pl

 

 

  • Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu: Ośrodek w Sieradzu,

 

ul. Pułaskiego 5

98-207 Sieradz

tel. 43 656 91 91
http://www.sieradz.roefs.pl

 

 

Załączniki:

 

Konkurs na RO EFS - Lista wniosków przyjętych do oceny formalnej

Konkurs na RO EFS - Lista wniosków po ocenie merytorycznej

 

 

id="e2288d804a2cd0ee8c308e6c91f37843:NC9wb2tsL3JvZWZzeV9tYXBhX3g=" name="pokl/roefsy_mapa_"/>" />  

 


 

 

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłasza konkurs na wybór instytucji prowadzących Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Łodzi / Piotrkowie Trybunalskim / Sieradzu

2010-12-08


Instytucja Pośrednicząca i Instytucja Pośrednicząca II stopnia PO KL przekażą wybranym instytucjom realizację zadań informacyjno-promocyjnych, doradczych, animacyjnych i szkoleniowych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz będą pełnić nadzór nad ich działalnością na poszczególnych obszarach województwa łódzkiego. 

 

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w Standarach działania sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 15 kwietnia 2010 roku, pkt.1 „Wymagania dotyczące instytucji prowadzącej Regionalny Ośrodek EFS”, podpunkt 1.2.   

Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 21 grudnia 2010 r. osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–15.30 w sekretariacie Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki mieszczącym się pod adresem:

 

Urząd Marszałkowski w Łodzi
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
(VII piętro, pok. 702)

 

bądź wysłać pocztą lub kurierem na adres:

 

Urząd Marszałkowski w Łodzi
Departament ds. PO Kapitał Ludzki
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 

Termin składania ofert upływa w dniu 21 grudnia 2010 r. o godz. 15.30.

 

Decyduje data wpływu oferty do Instytucji Ogłaszającej Konkurs.

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Oferty powinny zostać przygotowane na podstawie „Wytycznych dla Oferentów ubiegających się o status Regionalnego Ośrodka EFS”.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w dokumentacji konkursowej, która jest dostępna w sekretariacie Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz na stronie internetowej http://www.pokl.lodzkie.pl/

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (042) 663 31 60. Pytania oraz prośby o udostępnienie Planów Działania na rok 2011 należy kierować na adres e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl

 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest pod poniższym linkiem:


Dokumentacja konkursowa - Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki do standardów działania sieci ROEFS

 

 


 

 

Wszelkie uwagi dotyczące pracy Ośrodka oraz sugestie mające na celu usprawnienie działalności RO EFS możecie Państwo kierować na adres: uwagi@roefs.pl.

Państwa e-maile trafią bezpośrednio na skrzynkę pocztową pracownika Krajowego Ośrodka EFS z siedzibą w Warszawie.

 

Regionalne Ośrodki EFS są nowymi jednostki podległymi merytorycznie (w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego) samorządowi województwa łódzkiego.

 

Nowa kompetencja związana z powołaniem RO EFS została przekazana do samorządu województwa łódzkiego na podstawie Aneksu Nr 2 do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r., numer KL/ŁO/2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach PO Kapitał Ludzki, który został podpisany w dniu 11 lutego 2009 r.

 

W latach poprzednich nadzór na RO EFS sprawowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego).

 

Regionalny Ośrodek EFS to jednostka realizująca zadania związane z informacją i promocją PO KL, działania animacyjne, aktywizujące społeczności lokalne w zakresie aplikowania do PO KL oraz inne zadania zlecone przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

Ośrodki z województwa łódzkiego działają w ramach krajowej sieci RO EFS (w sumie 52 ośrodki w Polsce).

 

Usługi świadczone przez RO EFS:

 

– zachęcanie potencjonalnych projektodawców do aplikowania o środki z EFS, zidentyfikowanie potrzeb klienta RO EFS oraz udzielenie podstawowej informacji nt. EFS;

– usługa informacyjna nt. możliwości skorzystania z projektów finansowanych ze środków EFS;

– konsultacje nt. możliwości współfinansowania projektu ze środków EFS;

– pomoc w przygotowaniu projektu kwalifikującego się do dofinansowania z EFS;

– pomoc przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie z EFS;

– pomoc we wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków EFS;

– animowanie inicjatyw lokalnych, zawieranie partnerstw.

 

Terytorialny podział obszarów działania:

 

– RO EFS Łódź– m. Łódź, m. Skierniewice, powiaty: łódzki wschodni, kutnowski, łęczycki, pabianicki, zgierski, łowicki, rawski, brzeziński, skierniewicki.

– RO EFS Sieradz – powiaty: łaski, zduńsko-wolski, poddębicki, wieluński, sieradzki, wieruszowski.

– RO EFS Piotrków Trybunalski – m. Piotrków Trybunalski, powiaty: bełchatowski, opoczyński, pajęczański, radomszczański, tomaszowski, piotrkowski.

 

 

Instytucje pełniące funkcje RO EFS w regionie łódzkim w latach 2011-2014:

 

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu – RO EFS w Sieradzu funkcjonuje od sześciu lat (2004r.) i skupia ok. 40 firm z różnych dziedzin gospodarki. Są to zarówno firmy duże, o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i mniejsze, które dopiero na ten rynek wchodzą.

 

Izba każdej z firm gwarantuje wszechstronną pomoc w zakresie, m.in. informacji na temat zmieniających się przepisów prawnych, ważnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania biznes-planów, wniosków kredytowych, windykacji należności, czy redagowania umów cywilno-prawnych, a także z zakresu prawa handlowego i prawa pracy.

 

Regionalna Izba Gospodarcza informuje też swoich członków o możliwościach inwestycyjnych w regionie, organizuje spotkania, podczas których dyskutowane są warunki rozwoju potencjalnych inwestycji.

 

Firmy skupione w sieradzkiej Izbie mają także możliwość korzystania z cyklicznych spotkań członków Izby, podczas których praktykowana jest wymiana doświadczeń i podejmowanie wspólnych inicjatyw.

 

RIG umożliwia też udział w szkoleniach, dotyczących różnych aspektów życia gospodarczego, zarówno organizowanych przez Izbę, jak i agendy rządowe. 

 

Ważnym działaniem Izby w regionie jest dystrybucja informacji dotyczących pomocy Unii Europejskiej dla przedsiębiorców. W tym zakresie Izba stara się pomóc firmom w pozyskaniu wszelkich informacji na temat możliwości pozyskania środków z UE.

 

Izba koordynuje również działania Projektu „Własna firm – krok do samodzielności”, którego celem jest przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia poprzez wsparcie mieszkańców powiatów sieradzkiego i zduńskowolskiego prowadzące do uruchomienia przez nich działalności gospodarczej.

 

Jedną z dziedzin działalności RIG jest także organizacja spotkań z interesującymi postaciami życia gospodarczego oraz politycznego, ponieważ bardzo ważnym elementem współpracy z RIG w Sieradzu są  poza opisanymi – kontakty nieformalne ze środowiskiem biznesu skupionym wokół Izby. 

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu jest reprezentantem Krajowej Izby Gospodarczej, będącej największą, niezależną organizacją biznesu w Polsce. Na lokalnym rynku dba o skupionych w Izbie przedsiębiorców, będąc wyrazicielem ich interesów wobec administracji rządowej i pozarządowej, niosąc pomoc przedsiębiorcom w obszarach ich aktywności przy jednoczesnym promowaniu zasad „fair play”.

 

 

 

Instytut Europejski w Łodzi (w porozumieniu z Piotrowskim Stowarzyszeniem Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej ''EURO-CENTRUM'' ) RO EFS w Piotrkowie Trybunalskim / samodzielnie: RO EFS w Łodzi


Instytut Europejski w Łodzi powstał w roku 1993 jako centrum szkoleniowe realizujące zadania w zakresie przygotowań polskiej administracji publicznej do członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Od początku swego istnienia Instytut prowadzi szeroko zakrojoną działalność szkoleniową, badawczą, edukacyjną, wydawniczą i informacyjną w zakresie zagadnień związanych z procesem integracji europejskiej. Realizując tę działalność – obejmującą prawne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe aspekty integracji – Instytut bazuje na własnych doświadczeniach i zasobach kadrowych oraz sieci współpracujących instytucji partnerskich i ekspertów polskich i zagranicznych.

 

Działalność szkoleniowa: w ramach działalności szkoleniowej, skierowanej do administracji publicznej, nauczycieli, studentów i przedstawicieli organizacji pozarządowych Instytut przeprowadził ponad 550 szkoleń, w których udział wzięło ponad 25 000 uczestników.

 

Działalność badawcza: od chwili powstania Instytut przygotowywał liczne ekspertyzy oraz uczestniczył w wielu międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, w tym, między innymi, w ramach 5. i 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz Akcji Jean Monnet.

 

Edukacja europejska: Instytut pełnił funkcje koordynatora w dwóch projektach w Ramach Programu TEMPUS, mających na celu opracowanie wzorcowych curriculów studiów europejskich dla polskich uczelni wyższych. Praktyka Instytutu w nauczaniu zagadnień europejskich to także 14 edycji Podyplomowych Studiów Europejskich, prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim, które ukończyło ponad 500 absolwentów, jak również liczne wykłady wygłaszane przez pracowników Instytutu, poświęcone różnorodnym aspektom procesu integracji europejskiej.

 

Działalność informacyjna: od roku 2000 w ramach Instytutu funkcjonuje także Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, działające w strukturze sieci utworzonej przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie. Centrum (we współpracy z Biblioteką Instytutu) prowadzi działalność informacyjną na temat Unii Europejskiej dla społeczności regionu łódzkiego oraz realizuje szkolenia dla nauczycieli, uczniów, Szkolnych Klubów Europejskich, studentów wyższych uczelni oraz organizacji młodzieżowych.

 

Działalność wydawnicza: Instytut opublikował ponad 100 tytułów książkowych, w ramach pięciu własnych serii wydawniczych: Integracja Europejska/Lektury, Integracja Europejska/Dokumenty, Integracja Europejska/Monografie, Integracja Europejska/Studia, Integracja Europejska/Curricula.

 

Główne instytucje partnerskie: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Akademia Prawa Europejskiego w Trewirze; Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht (Instytut Europejski został przy nim afiliowany w roku 1994); Narodowy Instytut Administracji w Oeiras (Lizbona); Instytut Tobiasza Assera w Hadze; Centrum Studiów Europejskich w Strasbourgu; Międzywydziałowy Ośrodek Praw Człowieka i Praw Narodów Uniwersytetu Padewskiego, Kataloński Uniwersytet Międzynarodowy w Barcelonie.

 

Siedziba: Instytut mieści się w dwóch zabytkowych budynkach przy ulicy Piotrkowskiej: nr 258/260 (Centrum Konferencyjne im. Alcide De Gasperi) oraz nr 262/264 (budynek główny - Willa Schweikerta), które po wieloletnich pracach konserwatorskich, odtworzeniowych i modernizacyjnych stanowią razem estetycznie spójny, funkcjonalny i nowocześnie wyposażony kompleks, goszczący konferencje, seminaria i różnorakie imprezy okolicznościowe organizowane przez Instytut oraz inne instytucje i organizacje, zarówno łódzkie, jak i ogólnopolskie.

 

 

Piotrowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej ''EURO-CENTRUM'' działa od roku 2000, a od roku 2004 jest organizacją pożytku publicznego.

 

Cele Stowarzyszenia:

 

– upowszechnianie informacji o Unii Europejskiej i krajach członkowskich Unii;

– przybliżanie zasad ubiegania się o środki europejskie;

– upowszechnianie informacji na temat programów pomocowych UE;

– doradztwo dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą krajami UE;

– współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Najważniejsze obszary działania:

 

– nauka i oświata;

– gospodarka;

– ochrona środowiska;

– kultura i sztuka, sport i turystyka;

– pomoc społeczna, problematyka osób niepełnosprawnych, bezrobocie.

 

Współpraca z partnerami społecznymi

 

Aby skutecznie realizować cele statutowe Stowarzyszenie „EURO-CENTRUM” współpracuje:

– z urzędami : Jednostkami Samorządu Terytorialnego, przede wszystkim UM Piotrkowa Trybunalskiego oraz Urzędem Marszałkowskim w Łodzi; Wojewódzkim Urzędem Pracy i Powiatowymi Urzędami Pracy; WFOŚiGW;

– z uczelniami i ośrodkami kształcenia: WSHE w Łodzi, Uniwersytet Humanistyczno  -  Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, WODN w Piotrkowie Trybunalskim;

– z innymi organizacjami pozarządowymi.

 

Szkolenia dla firm i instytucji

 

W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie prowadzi  szkolenia dla firm, instytucji i urzędów pragnących podnosić kwalifikacje swoich pracowników. Współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi oraz wykwalifikowanymi i doświadczonymi wykładowcami. W ramach działalności przeszkolono ponad 2000 osób. Cały dochód ze szkoleń przeznaczony jest na działalność statutową „EURO-CENTRUM”

 

Projekty społeczne

 

Stowarzyszenie „EURO-CENTRUM” zrealizowało wiele projektów współfinansowanych przez Unię Europejską oraz środki publiczne. Były to zarówno projekty szkoleniowe jak i promocyjno-informacyjne. Od roku 2005 przy Stowarzyszeniu działa Punkt Informacyjny w sieci Europe Direct niosący pomoc w zakresie informacji europejskiej. W realizacji projektów naszymi partnerami są:

 

– Komisja Europejska;

– Urząd Komitetu Integracji Europejskiej;

– Narodowy Bank Polski;

– Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;

– Urząd Marszałkowski w Łodzi;

– Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Urząd Miejski w Sulejowie.

 

 

 


 

 

Instytucja pełniąca funkcję Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2009-2010:

 

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS” – RO EFS w Łodzi

 

Centrum OPUS jest organizacją pozarządową o ponad 10 – letniej historii, której głównym celem jest wspieranie rozwoju sektora pozarządowego oraz promowanie inicjatyw obywatelskich.

 

Centrum OPUS realizuje zadania dotyczące:

 

– Wspierania organizacji III sektora poprzez prowadzenie szkoleń, konsultacji
i spotkań doradczych w ramach Łódzkiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

– Współpracy z samorządem obejmującej wzmacnianie roli i znaczenia organizacji pozarządowych oraz tworzenie lokalnych partnerstw projektowych.

– Wspieranie aktywności społecznej oraz tworzenie poczucia przynależności lokalnej w ramach Centrum Aktywności Lokalnej (CAL).

– Współpracy zagranicznej, wymiany najlepszych doświadczeń i praktyk
z organizacjami z zagranicy.

– Promocji ekoklubów.