GG:6847447GG

InformacjeSkype

Środa: 12.00-14.00

 Standart minimumbanner spot czlowiek

  

banner_formalna23

Działanie 5.2 PO KL

mrr 

wup
eubanner_EQUAL


Aktualności

Liczba aktualności: 407  |  Strony:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10

 

21.09.2009 r.

Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Łódzkim przypomina, iż beneficjenci realizujący projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zobligowani są do przestrzegania zasad horyzontalnych, wymienionych w Traktacie Amsterdamskim oraz Rozporządzeniu Rady Europejskiej. Zasady te regulują wdrażanie EFS we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

czytaj więcej...

 

18.09.2009 r.

W celu umożliwienia udziału w projekcie osobom utrzymującym się z gospodarstwa rolnego termin naboru wniosków uległ zmianie.

czytaj więcej...

 

18.09.2009 r.

W związku z dużą ilością wniosków składanych w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które nie spełniają kryteriów dostępu, Urząd Marszałkowski w Łodzi jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) wprowadza zmiany do zapisów Dokumentacji konkursowej dla konkursu nr POKL/II/8.1.2/09 polegające przede wszystkim na uszczegółowieniu i doprecyzowaniu zapisów dotyczących kryteriów dostępu.

czytaj więcej...

 

18.09.2009 r.

Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące zagadnień związanych ze standardem minimum.

czytaj więcej...

 

17.09.2009 r.

Instytucja Pośrednicząca informuję, iż zgodnie z zapisami „Zakresu realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” nie może zostać zawarte partnerstwo jednostek, pomiędzy którymi istnieje podległość.

czytaj więcej...

 

17.09.2009 r.

Przedstawiamy materiał pomocniczy dla beneficjentów aplikujących o środki w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki PO Kapitał Ludzki.

czytaj więcej...

 

17.09.2009 r.

W związku z dużą ilością wniosków z Działania 9.5 i Działania 9.4, które zostały odrzucone na części „A” Karty Oceny Merytorycznej w związku z niespełnieniem kryteriów horyzontalnych, Instytucja Pośrednicząca pragnie poinformować, iż większość z przedmiotowych wniosków nie spełnia standardu minimum w odniesieniu do zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

czytaj więcej...

 

16.09.2009 r.

1 października 2009 r. Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament ds. PO Kapitał Ludzki organizuje konferencję pt. Dobre Praktyki w ramach PO Kapitał Ludzki - ucz się od najlepszych! Priorytet IX.

czytaj więcej...

 

15.09.2009 r.

W wyniku weryfikacji Listy Rankingowej wniosków ocenionych w ramach Priorytetu IX Działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Konkurs Nr POKL/I/9.3/09 Instytucja Ogłaszająca Konkurs dostrzegła błędy pisarskie niezmieniające wyniku oceny.

czytaj więcej...

 

15.09.2009 r.

Urząd Marszałkowski w Łodzi informuje, że rozpoczyna realizację projektu systemowego pt. „Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”.

czytaj więcej...

 
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2008
Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego
Urząd Marszałkowski w Łodzi