Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyniki konkursu na wybór instytucji pełniących rolę RO EFS w Piotrkowie Trybunalskim
5.08.09

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs na wybór instytucji pełniącej rolę Regionalnego Ośrodka EFS na obszarze nr 14 – Piotrków Trybunalski, wpłynęły dwie oferty. O status instytucji pełniącej funkcję RO EFS ubiegały się:

- Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi
- Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Złożone oferty ocenione zostały pod kątem formalnym i merytorycznym.
Obie oferty uzyskały pozytywną ocenę formalną.
W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej oferta Fundacji Studiów Europejskich - Instytutu Europejskiego w Łodzi otrzymała 87,5 pkt, natomiast oferta Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS otrzymała 82 pkt.

Oferta Instytutu Europejskiego została poddana procesowi negocjacji, który zakończył się pozytywnie.

W związku z powyższym instytucja pełniąca funkcję RO EFS na obszarze nr 14 – Piotrków Trybunalski to Instytut Europejski, który będzie realizował powierzone zadania w partnerstwie z Piotrkowskim Stowarzyszeniem Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej Euro-Centrum.

Załączniki:

==========================================================
Wznowienie konkursu na wybór instytucji prowadzącej Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim

16.06.09

URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI

Wznawia konkurs na wybór instytucji prowadzącej
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
w Piotrkowie Trybunalskim

W odpowiedzi na konkurs na wybór RO EFS na obszarze nr 14 – Piotrków Trybunalski złożono jeden wniosek, który został odrzucony z powodu niespełnienia kryteriów formalnych, co powoduje konieczność wznowienia konkursu na tym obszarze.

Na podstawie Aneksu Nr 2 do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r., numer KL/ŁO/2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski zobowiązany jest do wyboru Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim, którym przekaże realizację części zadań informacyjno – promocyjnych, doradczych i szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz będzie pełnił nadzór nad ich działalnością na poszczególnych obszarach.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w Standardach działania sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, pkt. 4 ,,Wymagania dotyczące instytucji prowadzącej Regionalny Ośrodek EFS’’, podpunkt 4.2.

Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać od 16 czerwca do 30 czerwca 2009 r. osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00 w sekretariacie Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, mieszczącym się pod adresem:

Urząd Marszałkowski w Łodzi
Al. Piłsudskiego 8, 90 – 051 Łódź
(VII piętro) pok. 702


bądź wysłać pocztą lub kurierem na adres:

Urząd Marszałkowski w Łodzi
Departament ds. PO Kapitał Ludzki
Al. Piłsudskiego 8, 90 – 051 Łódź


Termin składania ofert upływa w dniu 30 czerwca 2009 r. o godz. 15.00
Decyduje data wpływu oferty do Instytucji Ogłaszającej Konkurs.
Oferty, które napłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty powinny zostać przygotowane na podstawie ,,Wytycznych dla Oferentów ubiegających się o status Regionalnego Ośrodka EFS’’.

Weryfikacja ofert na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego nastąpi w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty zakończenia naboru ofert.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w dokumentacji konkursowej dostępnej w sekretariacie Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8 pok.702 (VII piętro). Istnieje również możliwość pobrania dokumentacji ze strony internetowej www.pokl.lodzkie.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (042) 663-31-84 oraz kierując pytanie na adres e-mail: pokl@lodzkie.pl

Dokumentacja dostępna jest pod poniższym linkiem:

Dokumentacja konkursowa - Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego

==========================================================

Wyniki konkursu na wybór instytucji pełniących rolę RO EFS w województwie łódzkim

15.06.09

W związku z przeprowadzonym konkursem na wybór instytucji pełniących rolę Regionalnych Ośrodków EFS w województwie łódzkim, Instytucja Ogłaszająca Konkurs wybrała dwie instytucje, które będą pełnić rolę RO EFS w Łodzi oraz Sieradzu.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs na wybór instytucji pełniących role Regionalnych Ośrodków EFS w województwie łódzkim wpłynęło pięć ofert:

  • na obszar nr 13 – Sieradz – 1 oferta
  • na obszar nr 14 – Piotrków Trybunalski – 1 oferta
  • na obszar nr 15 – Łódź – 3 oferty

W załącznikach do tej wiadomości znajdziecie Państwo Tabelę zawierającą listę złożonych ofert przyporządkowanych do konkretnego obszaru wraz ze wskazaniem projektodawcy.

Złożone oferty ocenione zostały pod kątem formalnym i merytorycznym.
Pierwszy etap oceny dokonany został przez Komisję Oceny Ofert przy pomocy karty oceny formalnej, będącej załącznikiem do dokumentacji konkursowej.

Pozytywną ocenę formalną uzyskały dwie oferty, które przekazane zostały do oceny merytorycznej.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji merytorycznej, Komisja Oceny Ofert wyłoniła dwie instytucje, których oferty spełniały wymogi stawiane w dokumentacji konkursowej.
W załącznikach do tej wiadomości zamieszczono również listę ofert ocenionych merytorycznie wraz z liczbą uzyskanych punktów.

Jednocześnie informujemy, że Instytucja Ogłaszająca Konkurs podjęła decyzje o wznowieniu konkursu na wyłonienie instytucji prowadzącej Regionalny Ośrodek EFS na obszarze nr 14 – Piotrków Trybunalski.

Konkurs wznowiony zostanie 16 czerwca.

Załączniki:

==========================================================

Konkurs na wybór instytucji prowadzących Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Łodzi / Piotrkowie Trybunalskim / Sieradzu

14.04.2009 r.

Na podstawie Aneksu Nr 2 do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r., numer KL/ŁO/2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski zobowiązany jest do wyboru Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim, którym przekaże realizację części zadań informacyjno – promocyjnych, doradczych i szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz będzie pełnił nadzór nad ich działalnością na poszczególnych obszarach.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w Standardach działania sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, pkt. 4 ,,Wymagania dotyczące instytucji prowadzącej Regionalny Ośrodek EFS’’, podpunkt 4.2.

Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 14 maja 2009 r. osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00 w sekretariacie Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, mieszczącym się pod adresem:

Urząd Marszałkowski w Łodzi
Al. Piłsudskiego 8, 90 – 051 Łódź
(VII piętro) pok. 702


bądź wysłać pocztą lub kurierem na adres:

Urząd Marszałkowski w Łodzi
Departament ds. PO Kapitał Ludzki
Al. Piłsudskiego 8, 90 – 051 Łódź


Termin składania ofert upływa w dniu 14 maja 2009 r. o godz. 15.00
Decyduje data wpływu oferty do Instytucji Ogłaszającej Konkurs.
Oferty, które napłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty powinny zostać przygotowane na podstawie ,,Wytycznych dla Oferentów ubiegających się o status Regionalnego Ośrodka EFS’’.

Weryfikacja ofert na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego nastąpi w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty zakończenia naboru ofert.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w dokumentacji konkursowej dostępnej
w sekretariacie Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8 pok.702 (VII piętro).

Dokumentacja dostępna jest pod poniższym linkiem:

Dokumentacja konkursowa - Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (042) 663-31-84 oraz kierując pytanie na adres e-mail: pokl@lodzkie.pl.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2008
Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego
Urząd Marszałkowski w Łodzi